kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2004/14955 E., 2006/11098 K.

ANONİM ŞİRKET

“İçtihat Metni”

4389 sayılı kanuna muhalefetten sanık; U... hakkında yapılan duruşma sonunda; Hükümlülüğüne ve memuriyetten müebbeten men edilmesine dair ANKARA 10. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 6.3.2003 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 16.4.2004 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü.

I-29.1.1990 gün ve 20417 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‘nin 3771 sayılı yasanın 3.maddesiyle yeniden düzenlenen 11/b.maddesinde; KİT personelinin, teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlardan dolayı memur sayılarak haklarında TCK.nın 2‘nci kitap üçüncü ve altıncı bablarındaki hükümlerin uygulanacağı kurala bağlanmış ve buna bağlı olarak T.C.Ziraat Bankası personelinin banka parasını mal edinmesinin diğer koşulların oluşması halinde zimmet suçunu oluşturacağı gözetilerek, 4389 sayılı Bankalar Yasasının 22/11.maddesi yollamasıyla anılan banka personelinin zimmet suçlarında daha ağır hükümler taşıyan TCK.nın 202.maddesinin uygulanması gerekeceği kabul edilmiş ise de; 25.11.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 sayılı kanunun 1.maddesinin 5.bendinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bankalar hakkında uygulanmayacağının belirtilmiş olması ve bunun sonucunda artık TCK.nın uygulanması açısından memur sayılma olanağı bulunmayan T.C. Ziraat Bankası personelinin TCK.nın 202.maddesinde yazılı zimmet suçunu işleyemeyeceği, Dairemizce de benimsenen Yargıtay Yüksek Ceza Genel Kurulunun 8.2.2005 gün ve 5-146-7 sayılı kararında da belirtildiği üzere sanık hakkında 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22/3.maddesi gereğince uygulama yapılması gerekeceği düşünülmeden uygulama yeri bulunmayan TCK.nın 202 ve müteakip maddeleri uyarınca ceza tayini;

Yasaya aykırı ve;

II-Hükümden sonra 1.11.2005 gün 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu‘nun 168.maddesinin A fıkrası ile “bu kanunun geçici maddelerindeki düzenlemeler hariç olmak üzere 18.6.1989 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve değişiklikleri”, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 12.maddesinin b fıkrası ile de, “765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bütün ek ve değişiklikleri” yürürlükten kaldırılmış olup, aynı tarihte yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7.maddesi uyarınca lehe olan yasaların belirlenip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii‘nin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 8.6.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA