kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2007/4068 E., 2007/4311 K.

LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

“İçtihat Metni”

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan hükümlü Aytun’in yapılan yargılaması sonunda: mahkumiyetine dair İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 07.02.2002 gün ve 1997/287 Esas, 2002/38 Karar sayılı kesinleşmiş hükmün 5237 Sayılı Yasanın 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesini müteakip yeniden değerlendirilmesi sonucu aynı yer mahkemesince bozma üzerine duruşma açılarak verilen 22.11.2006 gün 2006/88 Esas, 2006/291 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının onama isteyen 27.04.2007 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü ;

Ceza Genel Kurulunun 07.02.2006 gün , 11/12 sayılı kararında açıklandığı üzere, mahkumiyet hükmünde değişiklik yargılamasında yeni yasanın aleyhe olduğunun saptanması halinde 5252 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca ağır hapis cezasının hapise dönüştürülerek önceki kararın aynen infazına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yeniden ceza tayini sonuca etkili görülmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, sanığın sübutu kabul olunan ve temyiz üzerine onanarak kesinleşen ilama konu resmi belgede sahtecilik suçundan verilen cezasının, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı TCK. nunun 43,53. maddesi dikkate alındığında 765 Sayılı TCK. nun sanık lehine olduğuna ilişkin mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, hükümlü müdafiinin dava zamanaşımı süresinin dolduğuna, suçun sabit olmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Hükmün kesinleşmesinden sonra yürürlüğe giren yasanın lehe olup olmadığının talep olmasa da resen tespiti gerektiği ve sanık aleyhine hüküm kurulamayacağı gözetilmeden, yazılı şekilde 900 YTL vekalet ücretinin ve 14.60 YTL yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmesi, yasaya aykırı ise de; yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’nun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasından “ 900 YTL maktu vekalet ücretinin ve 14.60 YTL yargılama giderinin sanıktan tahsiline “ ilişkin ibare çıkartılarak sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.06.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA