kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2005/6996 E., 2007/4185 K.

LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA

“İçtihat Metni”

Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanıklar U, I.. B.. ve S.. D.. ‘nin yapılan yargılamaları sonunda: Sanıklar U.., I.. B..’ın beraatine, sanık S.. D..’in ise evrakta sahtecilik suçundan ceza tayinine yer olmadığına ve dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine dair İSTANBUL 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 8.4.2004 gün ve 2003/371 Esas, 2004/94 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık S.. D.. müdafii ve katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 25.07.2005 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

Katılan vekilinin temyiz dilekçesi kapsamına göre sanıklar I.. ve S.. D.. hakkındaki hükümlerle sınırlı olarak yapılan incelemede;

1-Dosyada mevcut 20.03.2004 tarihli emekli banka müfettişi ve müdürü tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda suça konu yabancı kaynaklı belgenin “çek” ibaresi dışında tüm unsurlarını taşıdığına dair mütalaası, TTK.nun 692. maddesinin 1. bendinde “Çek” kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde “Çek” karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,….. ihtiva eder.”Şeklindeki düzenleme karşısında gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi açısından öncelikle suça konu yabancı kaynaklı belgenin tamamının özellikle bankacılık hukukunu bilen bir tercüman vasıtası ile tercüme ettirilerek ülkemiz veya belgenin ait olduğu ülke açısından “çek” veya benzeri bir ibarenin olup olmadığı tespit ettirilip, bahsi geçen bilirkişi raporundaki belge üzerinde lehdar adı üzerinde yapıldığı belirlenen silinti ve kazıntı yapıldığına dair tespitlerde göz önünde bulundurularak sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma sonucu, belge üzerinde “çek” ibaresi bulunmadığı gerekçesi ile resmi evrakta sahtecilik suçundan sanıkların beraatlerine karar verilmesi,

2-Lehdar bölümünde yazılan isim silinip kendi adı yazılmak suretiyle üzerinde tahrifat yapılan suça konu yabancı bankaya ait belgeyi katılan bankanın Şişli şubesine ibraz edilerek tahsil ettikten sonra diğer sanık S.. D..’ye verdiği ve 05.10.2003 tarihli sorgu hakimliğindeki savunmasında da bu iş karşılığında 4.500 dolar aldığını ikrar eden sanık Işık hakkında banka aracı kılınmak suretiyle dolandırıcılık suçunun sübuta erdiğinin kabulü ile mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi,

3-Kabule göre hükümden sonra, 01.05.2005 tarihinde yürürlüğe giren, 5335 Sayılı Yasanın 22. maddesi ile 5083 Sayılı Yasanın 2. maddesine eklenen son fıkrası uyarınca, bir Yeni Türk Lirasının altında kalan tutarların atılmasında ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5349 Sayılı Kanunla değişik 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri uyarınca; anılan Kanunlar değerlendirilerek sonucuna göre sanık S D’nin hukuki durumunun takdir ve tayininde zorunluluk bulunması,

Yasaya aykırı, katılan vekili ile sanık S.. D.. müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 15.06.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA