kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2002/1364 E., 2002/8111 K.

NİTELİKLİ ZİMMET

 

“ÖZET”

TAHSİL ETTİĞİ POSTA ÇEK HAVALESİ BEDELLERİNİN BİR KISMINI KAYIT HARİCİ BIRAKMAK SURETİYLE ZİMMETİNE GEÇİREN SANIĞIN EYLEMİ, DAİRE DIŞI GÖNDERİLEN HAVALE ALICILARININ MÜRACAATI ÜZERİNE ORTAYA ÇIKMIŞ OLMASI KARŞISINDA; NİTELİKLİ ZİMMET SUCUNU OLUŞTURUR.

“İçtihat Metni”

Zimmet suçundan sanık İsmail’in yapılan yargılanması sonunda; mahkumiyetine dair Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13.3.2001 gün ve 2000/93 Esas, 2001/79 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Baş savcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz iti fazlarının reddine, Ancak;

Oluşa göre; tahsil ettiği posta çek havalesi bedellerinin bir kısmını kayı harici bırakmak suretiyle zimmetine geçiren sanığın eylemi, daire dışı gönderilen havale alıcılarının müracaatı üzerine ortaya çıkmış olması karşısında, sanığın TCK.nun 202/2. maddesine göre nitelikli zimmet suçundan cezalandırılması gerekirken basit zimmet kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de; sanığa verilen ağır para cezasının gerçek içtima koşulları uyarınca zimmete geçirilen paranın toplamı üzerinden hesaplanarak tayin olunmasına rağmen ayrıca teselsüle ilişkin TCK.nun 80. maddesi uyarınca da artırılması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321 ve 326. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.11.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA