kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2005/5509 E., 2007/7805 K.

ENDÜSTRİYEL TASARIM

MÜSADERE

 

“ÖZET”

554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 48/A-C MADDESİNDE YAZILI SUÇLARIN KOVUŞTURMASI ŞİKAYETE BAĞLI OLUP, HAK SAHİBİNİN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMESİ NEDENİYLE KAMU DAVASI DÜŞÜRÜLDÜĞÜNE GÖRE DAVA KONUSU KOLTUK TAKIMININ MÜSADERESİNE KARAR VERİLEMEZ.

“İçtihat Metni”

554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye muhalefetten sanık Ali hakkında yapılan duruşma sonunda: Kamu davasının şikayetten vazgeçme nedeniyle düşürülmesine ve müsadereye dair (İzmir Fikrî ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi) nden verilen 13.05.2004 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, sanık müdafii tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 21.03.2005 tarihli tebliğnamesiyle Daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 4128 sayılı Yasa ile eklenen 48/A-c madde ve fıkrasına göre bu maddede yazılı suçlardan dolayı kovuşturma şikayete bağlı olup, hak sahibinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu kamu davasının düşürülmesine karar verilerek suça konu koltuk takımının, 554 sayılı KHK’nın 48/A-c madde ve fıkrası delaletiyle 765 sayılı TCK’nın 36. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiştir.

Keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre dava konusu koltuk takımlarının tescile konu tasarıma belirgin bir şekilde benzediği ve hak ihlalinin oluştuğu tespit edilmişse de, eşyanın taklit olması şikayet olmadığı sürece re’sen müdahaleyi gerektirmemesine, tasarım sahibinin şikayetinden vazgeçerken anılan KHK’nın 49/e madde ve fıkrası uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasına yönelik bir talebinin bulunmamasına, bizatihi suç konusu olmayıp suçun işlenmesinden meydana gelen dava konusu koltuk takımlarının kamunun güvenliği veya sağlığı açısından tehlike arzetmemesine göre, şikayetten vazgeçme sonucu kamu davasının ve müsaderenin dayanağı kalmadığından sanığa iadesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanık müdaflinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 01.11.2007 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA