kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/6433 E., 2006/9214 K.

ANONİM ŞİRKET

KURULUŞTAN ÖNCEKİ MUAMELELER

“İçtihat Metni”

Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından sanıklar M…., F…. ve N….’in yapılan yargılamaları sonunda: Mahkümiyetlerine dair Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 10.05.2006 gün ve 2005/260 Esas, 2006/145 Karar sayılı hükmün süesi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık Murat ve müdafii ile diğer sanıklar müdafileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 04.10.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

5252 Sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı Yasa ile sonradan yürürlüğe giren 5237 Sayılı Yasanın ilgili tüm hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkacak sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması sonucu denetime olanak verecek şekilde lehe yasanın tespiti yapıldığından ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 9 ve geçici 2. maddeleri uyarınca; 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşan sabıka kayıtlarının silineceği ancak bu koşulun gerçekleşmemesi halinde arşiv kaydına alınıp tamamen adli sicil kaydından silinmesi söz konusu olmadığından, tebliğnamedeki bu hususa yönelik bozma düşüncelerine iştirak edilmemiş, şikayetçi K…. K…’ya yönelik dolandırıcılık suçunun değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanık hakkında 5237 Sayılı TCK. nun 43/1. maddesinin uygulanmaması, 765 Sayılı TCK. nun 81/2. maddesi uygulanan sanık N…. S….. hakkında aynı kanunun 522. maddesinin lehe hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi ve kabule göre de aynı sanık hakkında tekerrür nedeniyle artırım yapılırken hapis cezasının yanında adli para cezasının da arttırılmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık Murat ve müdafii ile sanıklar F…. ve N…. müdafilerinin suçların sabit olmadığına, unsurları itibariyle oluşmadığına, cezaların ertelenmesi ve paraya çevrilmesi gerektiğine ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

Para cezasının ödenmemesi halinde gecikme zammı uygulanacağına dair 5275 Sayılı Yasada bir hüküm bulunmadığı gözetilmeden anılan yasanın 122. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 647 Sayılı Yasanın 5/6. maddesi uyarınca gecikme zammına hükmolunması,

Yasaya aykırı ise de; yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. nun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasından “Para cezasına ödeme emrinin tebliğine rağmen süresinde ödenmemesi halinde muaccel olduğu tarihten başlayarak 6183 Sayılı Kanunun 51. maddesinde belirlenen gecikme zammı oranının yarısı oranında gecikme zammı uygulanmasına” cümlesi çıkarılmak suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA 20.11.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA