kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2005/3966 E., 2006/8762 K.

EMRE GÖRE HAREKET

TAŞIYICININ BORÇLAR

“İçtihat Metni”

Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılığa Eksik Teşebbüs suçlarından sanık Mustafa’ın yapılan yargılaması sonunda: Beraatine dair Bayburt Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 31.03.2004 gün ve 2004/12 Esas, 2004/25 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 30.05.2005 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelerek gereği görüşüldü:

Sanığın, 13.06.2003 tarihli dilekçesi ve ekindeki belgelerde, buğday ektiğini beyan ettiği 113 ada, 1 nolu parselde, 23.09.2003 tarihinde Ziraat Mühendisi M….., Ziraat Teknisyeni Kemal, Kontrol Memuru Nurettin ve Yerlice Köyü muhtarı A….. tarafından yapılan incelemede tarımsal faaliyette bulunulmadığının tespit olunması üzerine, İl Tahkim Komisyonunun 30.09.2003 gün ve 2003/21 sayılı kararı ile doğrudan gelir desteği ödemesinden yararlandırılmamasına karar verilmesi, 25.02.2004 günlü oturumda Yerlice köyü muhtarı A….. ile azası Hüseyin’in tanık sıfatı ile alınan ifadesinde, suça konu 113 ada, 1 nolu parselde sanığın, tarımsal faaliyetinin bulunmadığını, belgeyi bilmeyerek imzaladıklarını beyan etmeleri, 2003/13 sayılı Tebliğin “Uygulamanın Şekli” başlıklı üçüncü bölümünün “Başvuruların Kabulü, Kontrollerin Yapılması ve Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulması” başlıklı 12/4 maddesinde kadastro geçmiş alanlarda idarenin, başvuru sahipleri ile ilgili denetimleri örnekleme yoluyla yapacağının belirtilmesi karşısında, yapılan kontrolün başlangıçta gerçekleştirilen eylemi suç olmaktan çıkarmayacağı ve sanığın başvurusunun denetim dışı kalarak haksız menfaat elde etmesi olanaklı bulunup ekmediği tarlayı sonbaharda işleyeceğine ilişkin savunmasının onu sorumluluktan kurtarmayacağı cihetle, eylemlerin bir bütün halinde kamu kurumuna karşı dolandırıcılığa teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine beyanın basit bir araştırma ile kolayca tespit edilip idarenin hataya düşmediğinden bahisle yazılı şekilde yüklenen suçlardan beraatine hükmolunması,

Yasaya aykırı katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 06.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA