kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2006/5354 E., 2006/5382 K.

GÖREV

“İçtihat Metni”

H…. ile Dž.. ‘i kan gütme saiki ile taammüden öldürmekten, sahte kimlik kullanmaktan ve izinsiz silah taşımaktan sanık K…. ‘ın yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (ELAZIĞ) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 06.12.2005 gün ve 491/694 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

1) Mahkemece maktül Dž.’in öldürülmesi suçundan verilen kararda direnilmesine karar verilmişse de önceki karardan farklı olarak sanık hakkında TCK.nun 59. maddesinin uygulanması karşısında direnme kararının eylemli uyma olarak kabulü ile temyizen inceleme görevi Dairemize ait olmakla yapılan incelemede,

2) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde Dž..’i öldürme suçu hariç diğer suçlarının niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri tahfif sebebinin niteliği ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma sebepleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;

Oluşa ve delillere göre;

Sanığın 23.06.1979 yılında ağabeyi M…..’yı öldüren Dž. ‘i 20 yıl sonra tasarlayıp evi önünde pusu kurmak suretiyle kalaşnikof silahla öldürdüğü olayda, münhasıran kan gütme saiki düşünülemeyeceğinden Dž..’in ilk olayda sanığın kardeşi M…..’yı kasten öldürüp 765 Sayılı TCK.nun 448, 51/1 ve 55/3. maddeleri uyarınca mahkum olup cezasının infaz edilerek çektiği nazara alınıp aradan geçen süreyi de göz önünde tutarak hafif tahrik etkisiyle tasarlayarak adam öldürme suçunu işlediğinin kabulüyle 765 Sayılı TCK.nun 450/4, 51/1 ve 59. maddeleriyle hüküm kurulması gerekirken bu hususta istikrar kazanmış içtihatlara itibar edilmeyerek yazılı biçimde TCK.nun 450/10, 59. maddeleriyle hüküm tesisi,

Kanuna aykırı olup sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde bulunduğundan bu suçtan kurulan hüküm ile irtibat sebebiyle diğer suçlardan kurulan kısmen re’sen de temyize tabi bulunan hükümlerin (BOZULMASINA) 04.12.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA