kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/7478 E., 2006/9444 K.

ÇALINAN TİCARİ DEFTER VE KAĞITLAR HAKKINDA KAYIP BELGESİ VERİLMESİ

“İçtihat Metni”

Memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği suçundan sanık M….’nın 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 342/1 ve 81/1-3. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 gün ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.06.2004 tarihli ve 2003/325 esas, 2004/104 sayılı kararının infazı sırasında 01.06.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun lehe hükümlerinin uygulanması talebi üzerine 765 sayılı Kanun’un lehe olduğunun kabulü ile sanığın aynı ceza ile cezalandırılmasına ilişkin ANKARA 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.09.2005 tarihli ve 2005/253 esas, 2005/143 sayılı kararının, dosya kapsamına göre; mahkemece sanık hakkında 765 sayılı Kanun’nu 342/1 ve 81/1-3 maddeleri gereğince ceza takdir edilmiş ise de, suç tarihinde yürürlükte olmayan ve infaz rejimi ile ilgili bulunan, tekerrüre esas mahkümiyetin uyarlama kararında artırım sebebi yapılamayacağı cihetle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204/1 ve 53/1. maddelerinden kurulacak hükmün lehe olacağı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 06.10.2006 gün ve 45741 sayılı yazılı emirlerine atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 06.11.2006 gün ve YE.2006251351 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre yasa yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde bulunduğundan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.09.2005 gün ve 2005/253 esas, 2005/143 sayılı kararının CMK. nun 309/1-3. maddesi uyarınca BOZULMASINA, CMK. nun 309/4-d. maddesine göre karar verilmesi mümkün olduğundan, hükümlü M…. O….’un sabit olan resmi belgede sahtecilik suçundan mahkemenin kabul ve uygulaması gözetilerek, 5237 Sayılı TCK. nun 204/1. maddesi uyarınca takdiren 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Hükümlünün TCK. nun 53. maddesinin 1. fıkrasının © bendinde yeralan haklardan koşullu salıverilme tarihine, diğer bentlerde yazılı haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına infazın bu ceza üzerinden yapılmasına, karardaki diğer hususların aynen yerinde bırakılmasına, dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına İadesine, 23.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA