kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/5714 E., 2006/8064 K.

AVAL VERENİN SORUMLULUĞU

“İçtihat Metni”

Sahtecilik suçundan sanık S…’in 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204/1, 62. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, bu cezasının aynı Kanun’un 51. maddesi uyarınca ertelenmesine, sanık hakkında 53. maddenin tatbikine yer olmadığına dair, Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 04.05.2006 tarihli ve 2006/406-390 sayılı kararını, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53. maddesinde kişinin kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkümiyetin kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılacağına ilişkin düzenlemeler getirildiği, anılan maddenin 3. fıkrasında ise hapis cezaları ertelenen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yoksun bırakma kararı verilemeyeceği belirtilerek, aynı fıkranın 2. cümlesinde, cezası ertelenen hükümlü hakkında 53. maddedeki 1. fıkrası (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebileceğinin belirtilmesi karşısında, esasen hapis cezası ertelenen hükümlüler içinde 53/1. maddedeki hak yoksunluklarına hükmedilmesi gerekeceği, ancak yukarıda gösterilen istisna hükümlerin ayrık tutulması gerektiği gözetilmeden, sanık hakkında 53. maddenin tümüyle tatbikine yer olmadığına karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 21.07.2006 gün ve 33960 sayılı yazılı emirlerine atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 13.09.2006 gün ve YE.2006180164 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 53. maddesi 3. fıkrası 1. cümlesinde; hapis cezası ertelenen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerinden yoksun bırakılamayacağı, 2. cümlesinde de 53. maddenin 1. fıkrasının (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebileceği hükmüne yer verildiği gözetilmeden infazı kısıtlar şekilde sanık hakkında 53. maddenin tümüyle uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi isabetsiz olup, yasa yararına bozma istemine dayanan ihbarnamedeki düşünce yerinde bulunduğundan Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 4.5.2006 gün ve 2006/406-390 Sayılı Kararının CMK. nun 309. maddesi uyarınca aleyhe sonuç doğurmamak üzere BOZULMASINA, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına iadesine 12.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA