kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/5257 E., 2006/8059 K.

TAŞIYICININ SORUMLULUĞU

“İçtihat Metni”

Sahte ikametgah ilmühaberi düzenlemek suçundan sanık İ…. hakkında yapılan yargılama sırasında, sanığın eylemine ilişkin dava ve işlere bakma görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğundan bahisle mahkemenin görevsizliğine, dosyanın görevli Bolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 29.03.2006 tarihli ve 2005/415 esas, 2006/114 sayılı kararına yapılan itirazın kabulü ile görevsizlik kararının ortadan kaldırılmasına ilişkin, Bolu Ağır Ceza Mahkemesinin 10.04.2006 tarihli ve 2006/310 müteferrik sayılı kararın, Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sırasında muhtar sanık İrfan’ın eyleminin, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 355. maddesi kapsamında kaldığı, bu eylemin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu açısından suç olarak varlığını sürdürüp sürdürmediğinin tespitinin gerekeceği, kaldı ki eylemin sahtecilik olarak değerlendirilmesi durumunda anılan Kanunun 204/2. maddesi kapsamında kalacağı, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemesinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre 5237 Sayılı Kanunda yer alan resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin dava ve işlere bakma görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğunun kabul edilerek görevsizlik kararı verilmesini müteakip, itirazı inceleme yetkisine sahip olan Bolu Ağır Ceza Mahkemesince delillerin takdir ve değerlendirilmesinin üst dereceli mahkemeye ait olduğu dikkate alınmaksızın, Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin görevi dışında kalan 5237 Sayılı Kanunun 204/2. maddesi uyarınca değerlendirme yapmasını gerektirecek biçimde, itirazın kabulü ile görevsizlik kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 12.06.2006 gün ve 25190 sayılı yazılı emirlerine atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 18.07.2006 gün ve YE.2006139784 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre yasa yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Bolu Ağır Ceza Mahkemesinin 10.04.2006 gün, 2006/310 Müt. Sayılı kararının CMK. nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın gereği için Yargıtay C. Başsavcılığına iadesine 12.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA