kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2005/4974 E., 2007/6341 K.

SUÇTA TEKERRÜR

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Ulaş Yaşar hakkında yapılan duruşma sonunda; 765 sayılı TCY.nın 491/ilk, 81/2-3.maddeleri gereğince 6 ay 21 gün hapis cezası ile mahkumiyetine ilişkin İNCİRLİOVA Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 22/10/2003 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 29/04/2005 tarihli tebliğname ile 13/05/2005 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre;

Suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK ve 647 sayılı Yasa hükümleriyle, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK. hükümlerinin ayrı ayrı ve bir bütün olarak olaya uygulanması sonucunda; mahkemece 765 sayılı Yasa uyarınca kurulan hükmün sanık yararına olduğu anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın tekerrüre esas hükümlülüğünün 365.040.000. lira ağır para cezası olup 765 sayılı TCK.nun 81/2.maddesi uygulaması sırasında ceza artırımı yapılırken aynı Yasanın 81/3. maddesi dikkate alındığı halde, 6 ay 16 gün yerine 6 ay 21 gün hapis cezasına hükmolunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ulaş Yaşar’ın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğname gibi BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık hakkında sonuçta hükmolunan özgürlüğü bağlayıcı cezanın inceleme tarihinde yürürlükte olan 5252 sayılı Yasanın 5/3. maddesinde belirtilen 100.000.000 Türk Lirası göz önüne alınarak 6 ay 21 günden, 6 ay 3 güne indirilmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 23/05/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA