kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2006/10527 E., 2007/9414 K.

KAZANILMIŞ HAK

LEHE KANUN UYGULAMASI

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK

 

“ÖZET”

ÖZET: BOZMAYA UYULARAK YAPILAN YARGILAMA SONUNDA KAZANILMIŞ HAKKIN SADECE CEZANIN TÜRÜ VE MİKTARI İLE SINIRLI OLMASI NEDENİYLE SANIĞA VERİLEN CEZA YANINDA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE VE AYKIRILIK HALİNDE CEZANIN İNFAZINA KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Uyuşturucu madde nakletmek suçundan sanık Hayri hakkında (İzmir Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi)’nce yapılan yargılaması sonunda; 24.04.2004 tarih ve 2003/108 esas, 2004/220 sayılı kararı ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 765 sayılı TCK hükümleri uyarınca verilen mahkumiyet hükmünün sanığın temyizi üzerine Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi’nin 13.06.2005 tarih ve 2004/22118 esas, 2005/6027 karar sayılı ilamı ile eksik araştırma sonucu karar verilmesi ve 5237 sayılı TCK uyarınca yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması nedenleriyle bozulduğu; aynı mahkeme tarafından bozmaya uyularak yapılan duruşma sonunda, 26.12.2005 tarihinde 2005/320 esas ve 2005/630 karar sayı ile uyuşturucu madde nakletmek suçundan verilen mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edildiği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle daya dosyasının tebliğname ekinde 31.07.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

TCK’nın 59. maddesi gereğince yapılan indirimin oranı belirtilmeden üst oranda indirim yapılması; lehe olduğu kabul edilen 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi yerine 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının uygulanması, karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.

Bozmaya uyularak yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine, 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi uyarınca değerlendirme yapılarak hüküm kurulmuş olmasına göre, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- TCK’nın 59. maddesi uygulanırken, sadece adli para cezasından indirim yapılarak hapis cezasından indirim yapılmaması,

2- Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 765 sayılı TCK’nın 404/2 ve 59. maddeleri uyarınca verilen 10 ay hapis cezasına ilişkin ilk hükmün sanığın temyizi üzerine bozulması üzerine bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda sanık hakkında uyuşturucu madde nakletmek suçundan TCK’nın 403/5 ve 59. maddeleri gereğince 4 yıl hapis ve 285 YTL adli para cezasına hükmedildikten sonra, halen yürürlükte olan CMUK’nın 326/son maddesi gereğince kazanılmış hakkın sadece cezanın türü ve miktarı ile sınırlı olması nedeniyle sanığın sonuç olarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesiyle yetinilmesi gerektiği gözetilmeden, ayrıca 5237 sayılı TCK’nın 191/2-3. maddesi gereğince “10 ay hapis cezası yerine denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” ve “sanık tarafından denetimli serbestlik tedbirine uyulmaması halinde hükmedilen 10 ay hapis cezasının infazına” karar verilmesi,

Yasaya aykırı bulunduğundan; sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülerek, hükmün (BOZULMASINA); ancak, bu durumun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK’nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün olduğundan,
1- Hüküm fıkrasında TCK’nın 59/2. maddesinin uygulanması ile ilgili paragrafında yer alan “indirilerek” sözcüğünden sonra gelmek üzere “3 yıl 4 ay hapis ve” ibaresinin eklenmesi,

2- Hüküm fıkrasında yer alan “kazanılmış hak nedeniyle 5271 sayılı Yasa’nın 223/7. maddesi gereğince sanık hakkında içmek suçundan 765 sayılı TCK’nın 404/2, 59/2. maddeleri gereğince verilen 10 ay hapis cezasının infazına. 5237 sayılı TCK’nın 191/2-3. maddesi gereğince 10 ay hapis cezası yerine denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına. Sanığa rehber uzman görevlendirilmesine ve uzman tarafından 3’er aylık süreler ile sanık hakkında rapor düzenlenmesinin istenmesine, sanık tarafından denetimli serbestlik tedbirine uyulmaması halinde sanık hakkında hükmedilen 10 ay hapis cezasının infazına” ibarelerinin çıkarılarak yerine “CMUK’nın 326/son maddesi gereğince kazanılmış hakkı gözetilerek sanığın sonuç olarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına” ibaresinin eklenmesi,

Suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 17.07.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA