kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2007/2576 E., 2007/7694 K.

EK İDDİANAME

EK SAVUNMA

 

“ÖZET”

ÖZET: HÜKMÜN KONUSU, İDDİANAMEDE GÖSTERİLEN EYLEMDİR. İDDİANAMEDE GÖSTERİLMEYEN BİR EYLEM NEDENİYLE YARGILAMA YAPILMASI VE HÜKÜM KURULMASI KANUNA AYKIRIDIR. SANIK HAKKINDA 765 SAYILI TCK’NIN 516/7. MADDESİNDEN KAMU DAVASI AÇILDIĞI HALDE, EK SAVUNMA HAKKI TANINMADAN AYNI YASA’NIN 516/3. MADDESİ GEREĞİNCE CEZA VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

“İçtihat Metni”

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 13.05.1997 gün ve 76-114 sayılı kararında da açıklandığı üzere; 5271 sayılı CMK’nın 225/1. maddesi gereğince hükmün konusu, iddianamede gösterilen eylemdir. İddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiilin dışına çıkılması, dolayısıyla davaya konu edilmeyen bir eylemden dolayı yargılama yapılması ve açılmayan davadan hüküm kurulması kanuna aykırıdır. Somut olayda 26.01.2005 tarihli iddianamenin anlatım kısmında sanığın cezaevi koğuşundaki aynayı kırdığına dair bir ibare bulunmadığı gözetilmeden, C.Savcısının ek iddianame tanzimi talebi ise mala zarar verme suçundan sevk maddesinin bulunduğu gerekçesi ile reddedilerek, yazılı şekilde bu suçtan da mahkumiyet kararı verilmesi,

2- Kabul ve uygulamaya göre de;

Sanık hakkında mala zarar verme suçundan 765 sayılı TCK’nın 516/7-2. maddesinden kamu davası açıldığı halde ek savunma hakkı tanınmadan aynı Yasa’nın 516/3. maddesinden ceza tayini suretiyle CMK’nın 226. maddesine muhalefet edilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün öncelikle bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 30.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA