kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2007/1292 E., 2007/4348 K.

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI

GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMAK

ZORALIM

 

“ÖZET”

ÖZET: ATEŞLENEN BİR SİLAH İŞLEVİNE SAHİP OLMAYAN VE “KURUSIKI” OLARAK TABİR EDİLEN TABANCA İLE YERLEŞİK YERDE ATEŞ ETME EYLEMİ, 5326 SAYILI YASA ‘NIN 36/1. MADDESİNDE TANIMLANAN GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMAK BİÇİMİNDE DEĞERLENDİRİLMEKLE İDARİ YAPTIRIMI GEREKTİRDİĞİ VE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİNİN DE MÜMKÜN OLMADIĞI GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan sanık Veysel’in yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair (Alaşehir Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 26.12.2005 gün ve 775 esas, 919 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı ve sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcıiıgı’ndan tebliğname ile 16.02.2007 günü Daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Ateşlenebilen bir silahın işlevine uygun ve sonuç doğurmaya elverişli bulunmayan ve “kurusıkı” olarak tabir edilen tabanca ile yerleşik yerde ateş etme şeklindeki eylem; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36/1. madde-fıkrasında tanımı yapılan gürültüye neden olmak biçiminde değerlendirilmekle idari yaptırımı gerektirdiği ve aynı maddede, anılan Yasanın 18/1. madde-fıkrası hükmü nazara alındığında, mülkiyetin kamuya geçirilmesi de mümkün olmadığından, eylemin nitelendirilmesinde hataya düşülerek sanığın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 170/1-c maddesi uyarınca cezalandırılmasına ve kurusıkı tabancanın da iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, C.Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 31.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA