kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2006/11346 E., 2007/4301 K.

HIRSIZLIK

LEHE KANUN UYGULAMASI

MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI

UZLAŞMA

 

“ÖZET”

ÖZET: SANIĞA 5237 SAYILI YASA MADDELERİNİN UYGULANARAK HÜKMOLUNAN HAPİS CEZASININ 647 SAYILI YASA ‘NIN 4 VE 6. MADDELERİ UYARINCA ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLİP ERTELENMESİ SURETİYLE KARMA UYGULAMA YAPILMASI 5252 SAYILI YASA ‘NIN 9/3. MADDESİNE AYKIRIDIR. 5271 SAYILI YASA’NIN 231. MADDESİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLARDA UYGULAMA OLANAĞI BULUNAN 5395 SAYILI YASA ‘NIN 23. MADDESİ KONUSUNDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİR. AYRICA SUÇ TARİHİNE GÖRE UZLAŞMA GİRİŞİMİNDE DE BULUNULMALIDIR. MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI 5237 SAYILI YASA ‘YA ÖZGÜ BİR KAVRAM OLUP, DAHA ÇOĞUNU ALABİLME OLANAĞI VARKEN, YALNIZCA GEREKSİNMESİ KADAR DEĞER OLARAK AZ OLAN ŞEYİ ALMA DURUMUNDA OLAYIN VE SANIĞIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE UYGULANABİLİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Mustafa hakkında bozma üzerine yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin (Pozantı Asliye Ceza Mahke-mesi)’nden verilen 09.02.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılıgı’ndan bozma isteyen 25.05.2006 tarihli tebliğname ile 09.06.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, uyulan bozmaya, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- 5237 ve 765 sayılı Yasalara göre uygulama ve sonuçlarının yasal dayanakları ile birlikte hükmün gerekçe bölümünde belirtilerek lehe Yasanın hangisi olduğunun saptanması, böylece, 765 sayılı TCY’ye göre uygulamanın ne olacağının hükmün gerekçesinde gösterilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması,

2- 5237 sayılı TCY’nin 142/1-b, 145, 31/3 ve 62/1. maddelerinin uygulanmasıyla hükmolunan 3 ay 10 gün hapis cezasının 647 sayılı Yasa’nın 4 ve 6. maddeleri uyarınca adli para cezasına çevrilip ertelenmesi suretiyle karma uygulama yapılarak 5252 sayılı Yasa’nın 9/3. maddesine aykırı davra-nılması,

3- 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesini değiştiren 5560 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 19.12.2006 tarihinden önce işlenen suçlarda uygulama olanağı bulunan 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası’nın 23. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi,

4- 5237 sayılı TCY’nin 142/1-b maddesinde öngörülen cezanın alt sınırına göre 5560 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 19.12.2006 tarihinden önce işlenen suçlarda uygulama olanağı bulunan 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası’nın 24. maddesi uyarınca 5560 sayılı Yasa’nın 25. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 254. maddesi uyarınca aynı Yasa’nın 253. maddesindeki yöntem izlenerek uzlaşma girişiminde bulunularak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

5- Kabule göre de;

a) Sanığın yaşı nedeniyle cezadan indirim yapılırken uygulama maddesinin hatalı gösterilmesi,


b) Hırsızlık suçunun gece sayılan zaman dilimi içinde işlendiğinin anlaşılması karşısında 5237 sayılı TCY’nin 143/1. maddesi uyarınca uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

c) 5237 sayılı TCY’nin 145. maddesindeki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCY’nin 522. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlanmak dışında benzerliği bulunmadığı, “değerin azlığr’nın 5237 sayılı Yasa’ya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, bunun; daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca ge
reksinmesi kadar (örneğin; birkaç meyve veya ekmek, yiyecek; bir-iki defter, kalem, sigara, bira ve benzeri) değer olarak da az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın kişiliği de değerlendirilerek, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, yakınanın işyerinden çalınan sigaraların 300.000.000 lira olarak belirlenen değerinin az olmamasına karşın koşulları oluşmadığı halde aynı Yasa’nın 145. maddesiyle cezadan indirim yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Mustafa savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA), 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca hükmolunan cezanın tür ve miktarı bakımından kazanılmış hakkın korunmasına, 09.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA