kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2005/5902 E., 2007/1024 K.

AYNEN İADE VE TAZMİN

KÜÇÜKLER HAKKINDAKİ CEZALARIN ERTELENMESİ

LEHE KANUN UYGULAMASI

 

“ÖZET”

ÖZET: SANIK HAKKINDA HÜKMOLUNAN AĞIR PARA CEZASININ 2253 SAYILI YASA ‘NIN 38. MADDESİNE GÖRE DENEME SÜRESİ BELİRLENMEDEN ERTELENMESİ KARŞISINDA, AYNI YASA’NIN 38/3. MADDESİ UYARINCA YASAL BİR YILLIK DENEME SÜRESİNİN BU SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHE KADAR GEÇMİŞ OLDUĞU GÖZETİLMELİDİR. SUÇA KONU TELEFONUN ERTESİ GÜN SANIĞIN AKRABALARI TARAFINDAN İADE EDİLDİĞİNİN İFADE EDİLMESİ KARŞISINDA 765 SAYILI YASA’NIN 523/1. MADDESİYLE UYGULAMA YAPILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR. HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN 5395 SAYILI YASA GEREĞİNCE SANIĞIN DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİNİN, 5083 SAYILI YASA’NIN 2/3. MADDESİ UYARINCA PARA CEZALARININ HESAPLANMASINDA 1 YTL’NİN ALTINDA KALAN TUTARLARIN HESABA KATILMAMASININ, 5252 SAYILI YASA’NIN 5/1. MADDESİ GEREĞİNCE “AĞIR PARA” CEZALARININ “ADLİ PARA” CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜN, 5235 SAYILI YASA’NIN 10 VE 11. MADDELERİ GEREĞİNCE DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ‘NE AİT OLDUĞUNUN, 647 SAYILI YASA ‘NIN 5/5. MADDESİ İLE GETİRİLEN GECİKME ZAMMININ 5275 SAYILI YASA ‘DA ÖNGÖRÜLMEDİĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık İlkan hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin (Kahramanmaraş Birinci Sulh Ceza Mahkeme-
si)’nden verilen 06.12.2004 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi o yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan bozma isteyen 27.05.2005 tarihli tebliğname ile 03.06.2005 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Hükmün gerekçesinde sanığın eyleminin tam kalkışma aşamasında kalan hırsızlık suçunu oluşturduğunun açıklanmasına karşın suçun tamamlandığının kabul edilmesi suretiyle çelişkiye neden olunması,

2- Yakınan Mustafa ve tanık Ali İhsan’ın duruşmada, suça konu telefonun ertesi gün sanığın akrabaları tarafından iade edildiğini açıklamaları karşısında sanık hakkında 765 sayılı TCY’nin 523/1. maddesiyle uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

3- Sanık hakkındaki Kahramanmaraş Birinci Sulh Ceza Mahkemesi’nin 07.05.2003 gün ve 2003/289-2003/355 sayılı ilamıyla hükmolunan 381.381.000 lira ağır para cezasının 2253 sayılı Yasa’nın 38. maddesine göre deneme süresi belirlenmeden ertelenmesine karar verildiğinin anlaşılması karşısında; 2253 sayılı Yasa’nın 38/3. maddesi uyarınca yasal 1 yıllık deneme süresinin bu suçun işlendiği tarihe kadar geçmiş bulunduğu gözetilmeden aynen çektiril meşine karar verilmesi,

4- Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCY’nin 491/4, 522/1, 523/1, 55/3, 647 sayılı Yasa’nın 4 ve 5. maddelerine göre, hükümden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY’nin aynı suça uyan 142/1-b, 168/1, 31/3 ve 50. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın türü, alt ve üst sınırları bakımından, anılan Yasa’nın 7/2, 5252 sayılı Yasa’nın 9/3. maddeleri ışığında 765 sayılı TCY’nin sanık yararına olduğunun gözetilmesinde zorunluluk bulunması,


5- Hükümden sonra yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Ya-sası’nın 5560 sayılı Yasa’nın 40 ve 41. maddeleriyle yapılan değişiklikten önceki 23 ve 24. maddelerine göre sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde, 5083 sayılı Yasa’ya 5335 sayılı Yasa ile eklenen 2/3. maddesi uyarınca, para cezalarının hesaplanmasında bir Yeni Türk Lirasının altında kalan tutarların hesaba katılamayacağının, 5252 sayılı Yasa’nın 5/1. maddesiyle Kanunlarda öngörülen “Ağır Para” cezalarının da “Adli Para” cezasına dönüştürüldüğünün, 5235 sayılı Yasa’nın 10 ve 11. maddeleri gereğince davaya bakmanın Asliye Ceza Mahkemesinin görevi kapsamında bulunduğunun ve 4786 sayılı Yasa ile 647 sayılı Yasa’nın 5. maddesine eklenen 5. fıkra hükmü ile getirilen gecikme zammının 647 sayılı Yasa’yı yürürlükten kaldıran 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa’da öngörülmediğinin gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA), 12.02.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA