kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2003/101 E., 2003/89 K.

4771 SAYILI KANUN KARŞISINDA, TCK.NIN 2/2 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK UYGULAMA

İNFAZA İLİŞKİN İŞLEMLERDE ACELE İTİRAZ VE MERCİİ

 

“ÖZET”

HÜKÜMLÜNÜN 4771 SAYILI KANUN NEDENİYLE CEZASININ TCK.NUN 2/2 MADDESİNCE İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN TALEBİNE KARŞI AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN YÖNTEMİNE UYGUN OLARAK EVRAK ÜZERİNDE VERDİĞİ İNFAZA İLİŞKİN KARARA, HÜKÜMLÜNÜN YAPTIĞI ACELE İTİRAZIN CMUK.NUN 405/3MADDESİNCE MERCİİNCE İNCELENİP KARARA BAĞLANMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Hasan’ı taammüden kan gütme saikiyle öldürmekten, Zahide’yi kasten öldürmeğe tam derecede teşebbüsten sanık Yunis’in yapılan yargılanması sonunda: Altı ay geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle müebbet ağır hapis cezasıyla hükümlülüğüne ilişkin (Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 10.7.2000 gün ve 82/100 sayılı hükme karşı hükümlünün 4771 sayılı Yasa nedeniyle cezasının TCY.nın 2/2. maddesince indirilmesine ilişkin talebe karşı Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesinin evrak üzerinde verdiği ve acele itiraza tabi olan 26.9.2002 gün ve 2002/372 mut. sayılı kararına hükümlünün yaptığı itirazın temyize konu olacağından bahisle Şanlıurfa Birinci Ağır Ceza Mahkemesince verilen 5.11.2002 gün ve 2002/372 mut. sayılı karara karşı infazın durdurulmasına yer olmadığına dair Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.12.2002 gün ve 2002/445 mut. Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi hükümlü tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

işin niteliği itibariyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesinin CYUY.nın 4778 sayılı yasayla ek 316/son maddesince taraflara tebliği yararsız addedilerek yapılan incelemede;

Savaş ve yakın savaş tehlikesi halleri dışındaki cürümlerde idam cezasını müebbet ağır hapse dönüştüren 4771 sayılı Yasa karşısında, önceden kesinleşmiş hükümlerde, TCY.nın 2/2. maddesi kapsamında yapılacak uyarlama işlemlerinde;

Hükümlünün mahkumiyetlerinden birinin müebbet ağır hapse dönüşecek idam olması, diğeri veya diğerlerinin ise TCY.nın 70. ve 73. maddelerinin uygulanmasını gerektirecek hürriyeti bağlayıcı ceza içermesi halinde, hücre uyarlamasının takdire bağlı değişimler gösterebilmesi nedeniyle, ek kararın duruşmalı inceleme ile temyiz yolu açık olacak biçimde verileceği, sair tüm hallerde ise evrak üzerinde değerlendirme yapılıp, işlem infaza ilişkin ise acele itiraza, değilse itiraza konu olacak ek karar verilmesi gerekeceği süreklilik kazanan uygulama icabı bulunmakla;

4771 sayılı Yasanın 1/A a maddesinde öngörülen ve konu suçların yeni temel cezası olan müebbet ağır hapisten yapılacak indirimi önceki uygulamaya paralel biçimde idam indirimi ölçülerine tabi tutan değerlendirme karşısında; hükümlü Yunis’in TCY.nın 450/4-10, 59, 448, 62, 59, 73, maddelerince tertip olunup kesinleşen ve halen infazı sürdürülen 6 ay geceli gündüzlü hücrede tecrit ile müebbet ağır hapsine ilişkin mahkumiyetinin sonuç itibariyle değişmesi olanaksız bulunduğundan ve bu tür ek kararlarda sadece, önceki hükümde “idam” olarak saptanan temel cezayı “müebbet ağır hapse”dönüştürüp “eski hükmün sair bölümleri ile sonuç cezasını geçerli saymakla” yetinmek icap edeceğinden,

1- Hükümlü Yunis’in, 4771 sayılı Yasa nedeniyle cezasının TCY.nın 2/2. maddesince indirilmesine ilişkin talebine karşı Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nin, yöntemine uygun olarak evrak üzerinde verdiği ve infaza ilişkin oluşu nedeniyle acele itiraza konu olan 26.9.2002 tarih ve 2002/372 mut. sayılı kararına hükümlünün yaptığı acele itirazın CYUY.nın 405/3. maddesince merciince incelenip karara bağlanması gerekirken, konu kararın temyize tabi olacağı yanılgısıyla Şanlıurfa Birinci Ağır Ceza Mahkemesince tertip olunan 5.11.2002 tarih ve 2002/372 mut. Sayılı kararın KALDIRILMASINA,

2- Hükümlüye tebliğ ediliş tarihi belirgin olmamakla süresinde yapıldığı kabul edilmek gereken acele itirazın, karara bağlanması için evrakın merciine iadesi zımnında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına (TEVDİİNE), tebliğnamedeki düşünceye kısmen aykırı olarak 4.2.2003 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA