kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/5704 E., 2006/9321 K.

TAŞIMA İŞLERİ

“İçtihat Metni”

Hırsızlık, Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Resmi Belgede Sahtecilik ve Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması suçlarından sanık E….’in yapılan yargılaması sonunda: Mahkumiyetine dair Malatya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 06.06.2006 gün ve 2005/805 Esas, 2006/433 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama ve bozma isteyen 22.9.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelerek gereği görüşüldü:

1-Sanığın, yüzüne karşı 06.06.2006 günlü oturumda tefhim olunan hükmü 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUY.nun 310. maddesindeki öngörülen süreden sonra 15.06.2006 günü temyiz ettiği anlaşıldığından vaki duruşmalı temyiz isteminin aynı yasanın 317. maddesi gereğince REDDİNE,

2-Sanık müdafiinin hırsızlık ve kredi kartının kötüye kullanılması suçlarından verilen hükümlere yönelik temyizi üzerine yapılan incelemede:

Kredi kartının kötüye kullanılması suçu, kullanılan kart sayısınca oluşacağından, mağdur M….’a ait G… Bankası S..&M.. kartının 7 defa, B… Kartının 2 defa, P… Banktan alınan ….1872 nolu kartının 1 defa kullanıldığı, mağdur Ecrama ait kredi kartının ise 4 defa kullanıldığı anlaşılmakla, sanık hakkında TCK. nun 245/1, 43. maddeleri 3 defa, 245/1 maddesi ise 1 defa uygulanmak suretiyle ceza tayini gerektiği ve 245/1 maddesinde hapis cezası yanında adli para cezasına da hükmolunacağı gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılarak eksik ceza tayini, sanık aleyhine temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın hırsızlık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarının sübutu kabul, oluşa ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıflarını tayin, cezaları artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosya içeriğine göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

2-Sanık müdafiinin resmi belgede sahtecilik ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçlarından kurulan hükümlere ilişkin temyizine gelince;

Yapılan duruşmaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şeklide oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

a-)Denetime olanak sağlanması açısından, aslı adli emanetin 2005/1930 sırasında olduğu anlaşılan Deniz adına düzenlenmiş nüfus cüzdanının dosya içerisinde bulundurulmaması,

b-) Yakalandığında kendisini Deniz olarak tanıtan sanığın eyleminin 5237 Sayılı TCK. nun 268. maddesi delaletiyle 267. maddesindeki suçu oluşturup oluşturmayacağının belirlenmesi amacıyla, Deniz’in gerçek kişi olup olmadığının ibraz edilen kimliğe göre nüfus idaresinden kaydı getirtilerek tespiti ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiğinin gözetilmemesi,

c-)Kabule göre de;

Gerçek kimliği soruşturma aşamasında anlaşılan sanık hakkında TCK. nun 269. maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmaması,

Yasaya aykırı sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 21.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA