kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2007/6677 E., 2007/6222 K.

ETKİLİ EYLEM

HUKUKİ VASIFLANDIRMA

“İçtihat Metni”

Konut dokunulmazlığını bozmak, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme ve cinsel saldırı suçlarından sanık Özgür’ün, kamu görevlisine hakaret suçundan sanık Şenol’un yapılan yargılanmaları sonunda; atılı suçlardan mahkümiyetlerine dair Salihli Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 15.2.2007 gün ve 2006/422 Esas, 2007/33 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık Özgür müdafii ve sanık Şenol tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık Özgür’ün konut dokunulmazlığını bozmak, mala zarar verme, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme suçları ile sanık Şenol’un kamu görevlisine hakaret suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Mağdurenin anlatımlarına, sanık Şenol ile olaya müdahale eden polis memurlarının beyanlarına, olay ve yakalama tutanağı ile dosya içeriğine göre, sanık Özgür’ün rızası dışında katılanın konutuna girip basit cinsel saldırıda bulunduktan sonra da elinde bulunan satırı boğazına yaslayıp bir süre rehin tuttuğu, kardeşi ve polislerin girişimiyle kurtarıldığı, kendi arzusu ve iradesi çerçevesinde hareket edebilme hürriyetinden yoksun bırakılması nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun unsurlarının oluştuğu, ceza miktarı itibariyle 5237 sayılı TCK’nun 50.maddesinde yer alan seçenek yaptırımların uygulanması kapsamında kalan suçlar yönünden hürriyeti bağlayıcı cezaların “sanığın kişiliği ile suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak seçenek yaptırımların uygulanmasına yer olmadığına” karar verildiği, bu gerekçenin yasal ve yeterli olduğu, TCK’nun 129/2.maddesinin sanık Şenol hakkında uygulanması için kendisine karşı işlenen kasten müessir fiile tepki olarak hakaret eylemini gerçekleştirmesi gerektiği, oysa olayımızda görevli polis memurlarının yasal görevleri gereği alkollü ve elinde silahtan sayılan iki adet satır ile saldırganlığını sürdüren sanık Özgür’ü etkisiz hale getirmek için kullandıkları biber gazından etkilenmesi sonucu görevlilere hakarette bulunduğu, bu durumda kendisine karşı işlenmiş etkili eylem suçundan söz edilemeyeceği için 129/2.maddenin uygulanma olanağının bulunmadığı anlaşıldığından tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş, sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen sanık ve sanık müdafiinin temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükümlerin tebliğname gibi ONANMASINA,

Sanık Özgür’ün basit cinsel saldırı suçundan verilen hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanan delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Suçun sonucunda mağdurenin beden veya ruh sağlığında bozulma olup olmadığı hususundan Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulunda mütalaa alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve taktiri yerine, gerekçesiz ve yetersiz rapora dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1.maddesi gözetilerek CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 17.09.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA