kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2007/1169 E., 2007/1229 K.

İDDİANAMENİN İADESİ

UZLAŞMA

“İçtihat Metni”

Sarkıntılık suçundan sanık O.R. hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 26.05.2006 tarihli ve 2006/10943-6152-797 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170.maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanun’un 174.maddesi gereğince iadesine dair, İstanbul 2.Sulh Ceza Mahkemesinin 1.6.2006 tarihli ve 2006/294 sayılı iddianame değerlendirme kararına yönelik itirazın reddine ilişkin İstanbul 7.Asliye Ceza Mahkemesinin 2.6.2006 tarihli ve 2006/55 mütefrrik sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Tüm dosya kapsamına göre, sanığın üzerine atılı sarkıntılık suçunun şikayete tabi suçlarından olmaması ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 73/8.maddesine göre uzlaşma hükümlerine bağlı bulunmaması karşısında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “uzlaşma” başlıklı 253. maddesi hükümlerinin öncelikle uygulanması suretiyle sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğinden bahisle iddianamenin iadesine karar verildiği gözetilmeksizin itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 20.12.2006 gün ve 60660 sayılı kanun yararına bozmaya atfen C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 174/1.maddesinde iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceği, 174/2. maddesinde ise suçun hukuki nitelendirilmesi sebebiyle iddianamenin iadesi kararı verilemeyeceğinin hükme bağlanmış olması karşısında, TCK.nun 105/2 sevki ve nitelendirilmesi ile açılan kamu davasının iddianamesini bu bağlamda değerlendirilen İstanbul 2.Sulh Ceza Mahkemesince yüklenilen eylemin şikayete bağlı ve bu nedenle uzlaşmaya tabii aynı yasanın 105/1 maddesine uygun olduğu hususu yargılama aşamasında değerlendirilip koşulları oluştuğu takdirde uzlaşma hükümlerinin uygulanmasının olanaklı bulunduğu da gözetilerek yazılı şekilde iddianamenin iadesine karar verilmesi hukuka aykırı olduğu cihetle, bu karara yapılan itirazı inceleyen İstanbul 7.Asliye Ceza Mahkemesince itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, bu itibarla kanun yararına bozmaya dayanan ihbarname içeriği yerinde görülmekle kesin olarak verilen İstanbul 7.Asliye Ceza Mahkemesinin 2.6.2006 tarihli ve 2006/55 müteferrik sayılı kararının CMK.nun 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmek üzere dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 19.02.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA