kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2007/1175 E., 2007/1471 K.

BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA

DENETİM SÜRESİ

“İçtihat Metni”

Müstehcen yayınları alışveriş merkezi dışında satmak ve kiralamak suçundan sanık S.S.’nin, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226/1-d, 62/2. maddeleri uyarınca 5 ay hapis ve 200 Yeni Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, anılan Kanun’un 51/1-b maddesi uyarınca cezanın ertelenmesine, aynı Kanun’un 51/3. maddesi gereğince hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza süresi kadar denetim süresi belirlenmesine, söz konusu Kanun’un 53/1-a-b-d maddesi gereğince haklardan yoksun bırakılmasına dair, Gebze 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 13.6.2006 tarihli 2006/123-450 sayılı kararının;

Sanık hakkında verilen 5 ay kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmiş olmasına nazaran, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/4. maddesinde yer alan “Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş...kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.” şeklindeki düzenleme karşısında, aynı Kanun’un 53/1. maddesindeki haklardan yoksun bırakılmasına karar verilemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülemediğinden bahisle 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 8.1.2007 gün ve 503 sayılı Kanun Yararına Bozma talebine atfen C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye ihbar ve dava evrakı birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Gebze 2. Sulh Ceza Mahkemesince sanık S.S. hakkında 5237 sayılı TCK.nun 226/1-d, 62/2. maddeleri uyarınca 5 ay hapis ve 200 YTL. adli para cezasıyla cezalandırılmasına, aynı kanunun 51/1-b maddesi uyarınca cezanın ertelenmesine ve anılan kanunun 51/3. maddesi gereğince hürriyeti bağlayıcı ceza süresi kadar, denetim süresi belirlenip sözü edilen kanunun 53/1-a,b,d maddelerindeki haklardan yoksun bırakılmasına dair verilen karara göre; sanık hakkında verilen 5 ay kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmiş olması, 5237 Sayılı TCK.nun 53/4. maddesindeki “kısa süreli hapis cezası ertelenmiş... kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz” şeklindeki düzenleme karşısında, sanık hakkında 5237 Sayılı Yasanın 53/1. maddesindeki hak yoksunluklarına hükmolunamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, bu nedenle kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriğinin yerinde olduğu anlaşıldığından Gebze 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 13.6.2006 tarihli 2006/123 Esas, 2006/450 sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hüküm fıkrasındaki “53/1,a,b,d haklardan yoksun bırakılmasına” dair kısmın çıkarılmasına, hükümdeki diğer hususların saklı tutulmasına dosyanın merciine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 22.2.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA