kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2007/3499 E., 2007/2827 K.

İDDİANAMENİN İADESİ

İTİRAZ HÜKÜMLERİ

SÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMASI ZORUNLULUĞU

“İçtihat Metni”

15 yaşından küçük mağdurenin ırzına geçmek ve alıkoymak suçlarından şüpheli M.D. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 4.12.2006 tarihli ve 2003/38106 soruşturma, 2006/1418 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.12.2006 gün ve 2006/182 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesisinin 8.1.2007 tarihli ve 2007/1 müteferrik sayılı kararının; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170/3. maddesinde iddianamede nelerin gösterileceği, aynı Kanunun 174/1.maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verilmesinin belirtildiği, şüphelinin savunması alınmadan dava açılmasının iddianamenin iadesi sebebi yapılamayacağı gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 05.03.2007 gün ve 11556 sayılı kanun yararına bozmaya atfen C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

5271 Sayılı CMK.nun 170/3.maddesinde, iddianamede nelerin gösterileceğinin sayıldığı ve aynı yasanın 174/1. maddesinin ise hangi hallerde iddianamenin iadesine karar verileceğinin belirtildiği, anılan maddelerde “şüphelinin savunmasının alınmamasına” yer verilmediği cihetle iddianamenin iadesi sebebi olamayacağı gözetilerek; itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı ve bu nedenle kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderacatı yerinde olduğundan Bakırköy 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 8.1.2007 tarihli ve 2007/1 Müteferrik sayılı kararının CMK.nun 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA ve müteakip işlemlerin mahallinde merciince yapılmasına 12.04.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA