kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2006/5565 E., 2007/10643 K.

CEZADA İNDİRİM VE ARTIRMA

YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Faruk hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin KAYSERİ 5. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 24/10/2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 11/03/2006 tarihli tebliğname ile 30/03/2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1Suçun gece işlenmesi nedeniyle cezadan artırım yapılırken uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nun 232/6. maddesine aykırı davranılması,

25237 ve 765 sayılı Yasalara göre uygulama ve sonuçlarının yasal dayanakları ile birlikte hükmün gerekçe bölümünde belirtilerek lehe Yasanın hangisi olduğunun saptanması böylece 765 sayılı TCY.na göre uygulamanın ne olacağının hükmün gerekçesinde gösterilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması,

3-Suç tarihinde 18 yaşını doldurmadığı anlaşılan sanığın 5237 sayılı TCY.nın 53/1-d maddesinde yazılı haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmesi suretiyle aynı maddenin “4.” fıkrasına aykırı davranılması,

4-Suçun işlendiği tarihte 15-18 yaş grubunda bulunan sanık hakkında hükmolunan kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezanın 5237 sayılı TCY.nın 50/3. maddesi uyarınca aynı maddenin 1. fıkrasında yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

5-5271 sayılı CMK’nun 326/2.maddesine aykırı olarak yargılama giderlerinin dayanışmalı olarak alınmasına karar verilmesi,
65237 sayılı TCY’nın 145. maddesindeki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCY’nın 522. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlanmak dışında benzerliği bulunmadığı, “değerin azlığı” nın 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, bunun; daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinmesi kadar değer olarak da az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın kişiliği de değerlendirilerek, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği, yakınanca ileri sürülen 100 YTL’nin de az olamıyacağı dolayısıyla koşulları oluşmadığı halde aynı Yasanın 145. maddesiyle cezalardan ayrı ayrı indirim yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Faruk Çalışkan savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 326/son maddesi uyarınca hükmolunan cezanın süresi bakımından kazanılmış hakkın korunmasına, (3) ve (4) numaralı bozma nedenine göre hükmü temyiz etmeyen sanık Mustafa Zeyneloğlu’nun 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 325. maddesi uyarınca bozmadan yaralandırılmasına, 22/10/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA