kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2006/22354 E., 2007/8898 K.

HAK YOKSUNLUĞU

KOŞULLU SALIVERİLME

“İçtihat Metni”

Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından sanık ve tutuklu Alper hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin SİNCAN 2.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 26/07/2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 16/11/2006 tarihli tebliğname ile 06/12/2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

TÜ R K M İ L L E T İ A D I N A

I-Sanığın yakınanlar İsa ve Şükrü ‘a karşı mala zarar verme suçları yönünden kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde:

5237 sayılı TCK.nun 50/5. maddesinde öngörülen düzenlemeye göre, hükmolunan cezanın türü ve miktarına nazaran 1412 sayılı CMUK.nun 5219 sayılı Yasa ile değişik 305/1. maddesi gereğince hükmün temyizi olanaklı olmadığından, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca sanık Alper Şimşek savunmanının, anılan suçlardan kurulan hükümlere yönelik temyiz talebinin istem gibi REDDİNE,

II-Sanığın yakınanlar İsa , Şükrü ve Ruhi ‘e karşı konut dokunulmazlığı bozma suçları yönünde kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, 5237 sayılı Yasanın 53. maddesinin 1. fıkrasının © bendindeki kendi altsoyu üzerindeki haklardan aynı maddenin 3. bendi uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilmesine kadar yoksun bırakılması yerine, cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık Alper savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla CMUK’nun 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından 5237 sayılı TCY.nın 53/1. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin tümden çıkarılarak yerine ayrı ayrı “Hırsızlık suçundan mahkumiyetinin yasal sonucu olarak sanığın; 5237 sayılı TCY.nın 53/1-(a)-(b)-(d)-(e) bentlerinde sayılan haklardan aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca cezalarının infazı tamamlanıncaya; 5237 sayılı TCY.nın 53/1-(c) maddesinde yazılı haklardan ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilmesine, diğer kişilere yönelik bu hakları bakımından da aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına” cümlesinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

III- Sanığın yakınanlar İsa , Şükrü ve Ruhi ‘e karşı hırsızlık suçları yönünde kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesine gelince:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- İddianame ve esas hakkında mütaalada 5237 sayılı TCK.nun 145. maddesinin uygulanması istenildiği halde, ek savunma hakkı tanınmadan anılan maddenin uygulanmaması suretiyle CMK.nun 226/1. maddesine aykırı davranılması,

2-Sanığın yakınanlar Ruhi ve İsa ‘nın henüz başvuruları olmadan başka suç nedeniyle yakalandığında, suçları kabul ederek yakınan İsa’ya ait eşyanın tamamını, yakınan Ruhi’ye ait motosikletin ise bir kısım parçaları eksik olarak iadesini sağladığının anlaşılması karşısında, hakkında 5237 sayılı Yasanın 168/1. maddesinin uygulanıp uygulanamayacağının tartışılmaması,

3- Sanığın, 5237 sayılı Yasanın 53. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendindeki kendi altsoyu üzerindeki haklardan aynı maddenin 3. bendi uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilmesine kadar yoksun bırakılması yerine, cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık Alper savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 12/07/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA