kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2007/14096 E., 2007/10457 K.

REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ ALIKOYMAK

RIZA İLE ALIKOYMAK

“İçtihat Metni”

Reşit olmayan mağdureyi alıkoymak suçundan sanık Sezer ‘ın 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 430/2, 59, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 4. maddeleri gereğince 1.050 Yeni Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, Şişli 9.Asliye Ceza Mahkemesinin 20.02.2007 tarihli ve 2006/845 Esas, 2007/95 sayılı kararının;

Mahkemece, sanığın eyleminin rıza ile alıkoymak suçunu oluşturduğunun kabul edilmiş olması karşısında, Yargıtay 5.Ceza Dairesinin 21.09.2005 tarihli ve 2003/6820 Esas, 2005/20109 sayılı kararında da belirtildiği üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesinde düzenlenen hürriyeti tahdit suçu yönünden 15 yaşından büyük kişilerin rızasının bulunması halinde hürriyeti tahdit suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanığa 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 430/2. maddesi uyarınca verilen cezanın infazının mümkün olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 16.10.2007 gün ve 52112 sayılı kanun yararına bozmaya atfen C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye ihbar ve dava evrakı birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Suç tarihinde 15 yaşını bitirdiği anlaşılan mağdurenin rızasıyla kaçırılması ve alıkonulması, 765 sayılı TCK.nun 430/2. maddesine muhalefet suçunu oluşturmakta ise de; 5237 sayılı TCK.nun 109. maddesinin kişinin bir yere gitme ve bir yerde kalma hürriyetinin üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkını koruduğu ve aynı yasanın rızayı hukuka uygunluk nedeni sayan 26/2.maddesinin “ kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edelebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kişiye ceza verilmez” hükmü karşısında, rızaya dayanarak fiili gerçekleştiren sanığın 109. maddesi anlamında hukuka aykırı bir davranışından söz edilemeyeceği, rızanın fiili hukuka uygun hale getirdiği ve aynı yasanın 7/1. maddeside dikkate alınarak beraeti yerine, 765 sayılı Yasanın lehe kabulu ile yazılı şekilde mahkümiyete karar verilmesi, kanuna aykırı bu itibarla kanun yararına bozmaya dayanan ihbarnamedeki bozma sebebi yerinde görüldüğünden Şişli 9.Asliye Ceza Mahkemesinin 20.2.2007 gün ve 2006/845 Esas, 2007/95 sayılı kararının CMK 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma sebebine göre sanığın BERAETİNE, 26.12.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA