kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2006/10673 E., 2007/6679 K.

İŞGAL VE FAYDALANMA

 

“ÖZET”

ÖZET: BİLİRKİŞİ RAPORLARINA GÖRE VE SUÇ TUTANAĞINA GÖRE SANIĞIN EVİNİN BİR KISMI İLE MEYVE DİKTİĞİ BAHÇENİN KESİNLEŞMİŞ ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALDIĞININ ANLAŞILMASINA GÖRE SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

1) Sanık hakkında tanzim edilen 01.07.2002 tarihli suç zabıt varakasında Antalya İli Kepezaltı Santral Mevkiinde bulunan 140 nolu bölmede yer alan orman vasfındaki yeri kapsayan 226 nolu parsel içinde yer alan 88 m2’lik alan içerisine 6 adet meyve ağaçlarını dikip ayrıca buraya yaptığı yığma tuğla evin 25 m2,sinin ormanda kalması sonucu devlet ormanına tecavüzde bulunduğu iddiasıyla açılan kamu davası üzerine, sanık savunmasında suça konu yeri 2002 yılında noter senediyle tapu tahsis belgesine istinaden Bilal’in varislerinden satın aldığını, ev ve ağaçların aldığında mevcut olup orman olduğunu bilmediğini savunmuş, mahallinde uzman bilirkişiler marifetiyle yapılan 13.05.2005 tarihli keşif sonucu fen bilirkişiler tarafından düzenlenen tarihli krokili raporlarında orman muhafaza memurları tarafından gösterilen suça konu yerin O.S. taşları olan 2147, 2148 ve 2149 nolu taşlardan hareketle yanlarında getirmiş oldukları takeometrik aletle ölçüm yaptıklarını, krokide yeşil kalemle boyanmış bahçe ile evin 54 m2’sinin orman sınırları içinde kaldığını, bu alanın 161 m2 olduğunu belirtmişler, orman yüksek mühendisi olan bilirkişinin düzenlendiği 17.06.2005 tarihli raporunda da fen bilirkişilerin raporları teyit edilerek evin 54 m2/si ile bahçenin toplamı olan 161 m2’lik kısmının 1976 yılında yapılan orman kadastrosuna göre devlet ormanı içerisinde kaldığını, suça konu yerin D... Köyü 226 nolu parsel içerisinde bulunduğunu, bu köye ait düzenlenen 03.06.1976 tarih ve 1 nolu tutanakta da orman kadastrosunun yapılıp, 09.12.1977 tarihinde kesinleştiğini, dikenli tel hattının 1976 yılında yapılan orman kadastrosuna göre orman sınır hattı olmadığını, ayrıca suça konu parselin yer aldığı Antalya ili D... Köyü 226 nolu parsel ile ilgili Antalya Kadastro Mahkemesi’nin 21.02.2002 tarih ve 2001/49 Esas, 2002/18 sayılı kararında da D... Köyü 226 nolu parselin o dava dosyasına ekli haritada (A) harfi ile gösterilen 846.755 m2/lik yerin orman olarak tapuya tesciline karar verildiği, bu kararın 11.04.2002 tarihinde kesinleştiği, suça konu ihtilaflı yerin belirtilen kısımlarının da orman ile kesinleşen bu saha içinde bulunduğu, dolayısıyla niza konusu yerin işbu dava dosyasındaki fenni bilirkişilerin krokili raporlarında gösterilen kısmın 1976 yılında yapılan orman kadastrosuna göre devlet ormanı içerisinde bulunduğu belirtilmiş, ayrıca Orman Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından düzenlenen inceleme raporunda dahi bu tespitleri doğrulamış, Antalya Valiliği 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğümün yazıları ve tapu kayıtlarında bu hususun açıkça görüldüğü üzere sanığın meyve ağaçları diktiği bahçe ile evin devlet ormanı olduğunu ve tecavüzde bulunduğu sabit olduğu halde tüm dosya içerisindeki yazılı müşahhas delillere aykırı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi,

2) Sanık hakkında tutulan suç zaptına konu yerin orman sahasına giren ağaçları ile evin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, müdahil İdarenin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 27.09.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA