kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2007/4862 E., 2008/317 K.

EKSİK SORUŞTURMA

LEHE KANUN UYGULAMASI

YETERSİZ GEREKÇEYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASI

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1)4.1.2000 tarihli kaymakamlık onayı ile A.. Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığına bekçi olarak atanıp savunmasında da aynı yerde yazmanlık yaptığını belirten sanık Müjdat ve A.. Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığında bekçi olan sanık Özay ‘in A.. Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı Koruma Meclisi Üyesi öbür sanıkların görevi kötüye kullanma eylemlerine ne suretle katıldıklarının ve hangi nedenle ceza yönden sorumlu tutulduklarının, açıklanıp gösterilmemesi,

2)a)K.. Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığının 1.6.2000-30.10.2000 tarihleri arasındaki gelir ve giderlerinin noter onaysız kasa defterine işlendiğine ilişkin 6.2.2006 ve defterleri düzenli tutmama eylemi nedeniyle anılan koruma başkanlığının zararı olup olmadığının belirlenmesinin olanaksız bulunduğunu bildiren 10.5.2006 tarihli bilirkişi raporlarının içerikleri yöntemince irdelenip, başkanlığın muhasebe işlerini yürüten Ekrem Sayın tanık sıfatıyla dinlenerek sanıklar Tahir, Ahmet, Mustafa, Şerafettin, Mustafa, Atilla, Ali Rıza ve Nusret ‘in görevi savsama eylemlerinin,

b)6.7.2004, 6.2.2006 tarihli ve tarihsiz üç bilirkişi raporunda, A.. Ç.M.K.B.nin 2000-2001 yıllarına ilişkin defter ve belgeleri incelenmeden görevi kötüye kullanma eylemleri açısından herhangi bir tespit yapılamayacağının belirtilmesi ve 12.4.2002 tarihli bilirkişi raporunun toplanıp sıktırılarak elde edilen zeytinyağının bir kısmının satışından sağlanan 2000 YTL esas alınarak düzenlendiğine ve ürünün geri kalan kısmının nasıl değerlendirildiğinin araştırılmadığına ilişkin savunma ve temyiz dilekçesine ekli belgeler karşısında,sanıklar Müjdat, Musa, Abdullah, Erdener, Levent , Ümit ve Özay ‘in görevi kötüye kullanma eylemlerinin,

Kamunun ekonomik zararına veya bireylerin mağduriyetine ya da kişilerin haksız kazanç sağlanmasına yol açıp açmadığının saptanması ve sonucuna göre sanıklar lehine olan yasanın belirlenmesi gerektiği gözetilmeden,eksik soruşturma ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulmasi,

3)Kabule göre, memurluktan yoksunluk cezasının, 765 sayılı T.C.Y.nın 20. maddesi hükmü dikkate alınmadan ve gerekçe de gösterilmeden alt sınırın üzerinde belirlenmesi,

Yasaya aykırı ve sanıklar Musa, Müjdat ve Özay müdafiileri ile sanıklar Tahir, Ahmet, Mustafa, Şerafettin, Mustafa, Atilla, Ali Rıza, Nusret, Müjdat, Abdullah, Erdener, Levent ve Ümit ‘in nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA