kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2000/5852 E., 2001/10507 K.

“ÖZET”

ÖNÖDEMEDE BULUNMAMA HALİNDE ARTIRIMIN YAPILMASI, -ÖNÖDEMEYE TABİ BİR SUÇTAN DOLAYI ÖNÖDEMEDE BULUNULMAMASI HALİNDE, UYGULANANMADDEDE ÖNGÖRÜLEN PARA CEZASININ ALT VE ÜST SINIRININ GÖSTERİLMİŞ OLMASI KOŞULU İLE ÜST SINIRI AŞMAMAK ÜZERE YARI ORANDA ARTIRIM YAPILABİLİR. MAKTU PARA CEZASI ÖNGÖRÜLMESİ HALİNDE İSE SUÇUN NEVİNE GÖRE TCK.NUN L9 VE 24.MADDELERİNE GÖRE HESAPLANAN ÜST SINIR AŞILMAMAK ÜZERE YARI ORANDA ARTIRIM YAPILABİLİR. TCK.NUN LL9.MADDESİ

“İçtihat Metni”

Merciinden ruhsat almaksızın av tüfeği bulundurmaktan sanık N A’ın yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair (GÜRÜN) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 25.2.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından süresinde dilekçeyle istenmek ve dava evrakı C.Başsavcılığının 19.2.2001 tarihli tebliğnamesiyle daireye gönderilmekle okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği düşünüldü;

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak,

TCK’nun 119. maddesi kapsamında kalan para cezalarına ilişkin olarak, tayin olunan cezadan önödeme ihtaratına uyulmadığından bahisle aynı madde uyarınca artırım yapılabilmesi için, para cezasının alt ve üst haddinin gösterilmesi veya maktu olması gerekmekte olup; maktu olarak düzenlenmeyen para cezalarında alt veya üst had gösterilmemişse, önödeme ihtaratına uymadığından bahisle sanığın cezasından artırım yapılamayacağı gibi, alt ve üst haddi gösterilen cezalarda bu madde uyarınca yapılacak artırım sonucunda ise TCK’nun 119/5. maddesindeki düzenleme karşısında maddede belirtilen üst had, maktu cezalarda yapılacak artırım sonucunda ise genel kural uyarınca TCK’nun 19. ve 24. maddelerinde gösterilen üst had aşılamaz.

Kanun koyucu tarafından TCK’nun 549. maddesinde maktu ceza öngörülmeyip, maddede hafif para cezasının alt haddinin 30 lira, üst haddinin ise 500 lira olarak gösterilmesine ve TCK’nun ek 1. maddesinin b bendinin üç numaralı alt bendini değiştiren 4421 sayılı kanun ile bu cezalar 7860 misli artırılarak alt haddin 235.800 liraya üst haddin ise 3.930.000 liraya çıkartılmasına; TCK’nun 24. maddesinde düzenlenen hafif para cezasının asgari haddinin 4421 sayılı kanunla yapılan değişiklikle 1.8.1999 tarihinden itibaren 15.000.000 liraya çıkartılıp 213 sayılı Vergi Usül Kanununda düzenlenen ve her yıl belirlenen yeniden değerleme oranı ile artışının öngörülmesi karşısında, maddede düzenlenen cezanın alt ve üst haddi bu asgari miktarın altında kalmış ise de, düzenleme tarzı itibarıyla bu ceza maktu hale gelmeyip alt ve üst haddinin de 4421 sayılı kanunun yürürlük tarihinde 15.000.000 lira olmasına ve önödeme ihtaratına uyulmaması nedeniyle TCK’nun 549. maddesinde düzenlenen hafif para cezasının aynı kanunun 119/5. maddesi hükmü dikkate alındığında bu madde uyarınca artırılması imkanı ortadan kalkmış olup, kanun koyucunun iradesinin de bu yönde tecelli etmesine göre; sanık hakkında 15.9.1999 tarihinde işlediği ileri sürülen ve TCK’nun 549. maddesine temas eden eylemi nedeniyle açılan kamu davasında, tayin olunan cezasından önödeme ihtaratını yerine getirmediğinden bahisle belirtilen nedenlerle TCK’nun 119/5. maddesi uyarınca artırım yapılamayacağı gözetilmeyerek fazla ceza tayini yasaya aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün C.M.U.K.’nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı kanunun 322. maddesi gereğince yeniden yargılama yapılmadan düzeltilmesi mümkün bulunduğundan sanığın cezasından TCK’nun 119. maddesi uyarınca yapılan artırımın hüküm fıkrasından çıkartılmasına karar verilerek sonuç cezasının 15.000.000 lira hafif para cezası olarak belirlenmek suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 06.06.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA