kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2006/3750 E., 2006/6651 K.

BANKA KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI

LEHE KANUN UYGULANMASI

YAĞMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5252 S. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ ... [ Madde 9 ]

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 525 ]

“İçtihat Metni”

Yağma ve bilişim suçlarından sanık ve tutuklu S…

…. A…

……. bozma üzerine hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin ADANA 5.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 24/11/2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 16/02/2006 tarihli tebliğname ile 06/03/2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık hakkında yağma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, uyulan bozmaya, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre sanık S…

…. A…

……. savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle adı geçen sanık hakkındaki usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA,

2- Bilişim suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, uyulan bozmaya, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCY.nın 525/b, 80, 59/2 ve 81/1. maddelerine göre, hükümden sonra 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY.nın aynı suça uyan 245/1, 43/1 ve 62/1. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın alt ve üst sınırları bakımından anılan Yasanın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri ışığında, 765 sayılı TCY.nın sanık yararına olduğu gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılarak fazla cezaya hükmolunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık S…

…. A…

……. savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 26.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA