kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/5243 E., 2006/7374 K.

HIRSIZLIK

KREDİ KARTI SAYISINCA OLUŞAN SUÇ

KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

“İçtihat Metni”

Hırsızlık ve kredi kartının kötüye kullanılması suçlarından sanıklar S…

…. ve S…

….’ın yapılan yargılamaları sonunda: Mahkumiyetlerine dair ( Adana Sekizinci Asliye Ceza Mahkemesi ( ‘nden verilen 21.03.2006 gün ve 2005/1431 Esas, 2006/185 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 16.07.2006 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı Yasa’nın 318. maddesi uyarınca cezanın süresi itibariyle koşulları bulunmadığından sanık S…

…. müdafiinin duruşma isteminin reddine oybirliğiyle karar verilip incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : I- Sanık S…

….’ın çaldığı üç ayrı kredi kartıyla değişik yerlerden alışveriş yapması eylemlerinin her bir kredi kartı için teselsül eden ayrı suçları oluşturduğu gözetilmeden tek ceza tayini karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın Hırsızlık ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin, cezaları azaltıcı bir sebep bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyizinin reddiyle hükmün istem gibi ( ONANMASINA ( ,

II- Sanık S…

….. hakkında kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin suçun sabit olmadığına, fazla ceza verildiğine ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1- Hukuka aykırı kullanılarak banka veya kredi sahiplerinin zarara sokulmasını, bu yolla çıkar sağlanmasını önlemek amacıyla 5237 sayılı Yasa’da düzenlenen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu hükmün, düzenleme amacı ve düzenleniş biçimi ile korunan hukuki menfaat gözetildiğinde kart sayısınca oluştuğu halde yazılı şekilde TCK.nun 245. maddesi ile bir kez uygulama yapılarak eksik ceza tayini,

2- Sanığın; suçun işlenmesindeki rolü ve sağladığı katkının önemi, fiil üzerinde ortak hakimiyet kurması, suç işleme kararındaki birlik nazara alındığında dolandırıcılık suçunun müşterek faili olduğu gözetilmeden yazılı şekilde TCK.nun 39. maddesi ile cezadan indirim yapılması,

3- Kayden 20.05.1988 doğumlu olup suçun işlendiği 18.09.2005 tarihinde onsekiz yaşını doldurmamış olan sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 31/3. maddesi gereğince cezasından indirim yapılmaması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ( , aynı yasanın 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 20.09.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA