kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/5514 E., 2006/7524 K.

ADLİ PARA CEZASI

CEZANIN ASGARİ HADDEN TAYİNİ

SAHTE KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 52 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 61 ]

“İçtihat Metni”

Kredi Kartının Kötüye Kullanılması ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından sanık L…

…. N.…

….’in yapılan yargılaması sonunda:

5237 sayılı TCK.nun 204/1, 245/3, 43, 62, 52/2, 53/1-a-b-c-d-e ve 63. maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis, 4 yıl 2 ay hapis ve 2083 Yeni Türk Lirası adli para cezası ile mahkumiyetine dair ADANA 10. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 12.06.2006 gün ve 2006/368 Esas, 2006/541 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 18.08.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelerek gereği görüşüldü:

KARAR : Sahte kredi kartının kötüye kullanılması suçundan aynı Yasanın 52/2. maddesi uyarınca yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden bir tam gün karşılığı tayin olunan cezanın asgari hadden tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve taktirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

5237 sayılı TCK.nun 245/3. maddesi gereğince hükmolunan hapis cezası yanında aynı Yasanın 61/8. maddesi uyarınca adli para cezası hesaplanırken belirlenen tam gün sayısı üzerinden bireyselleştirmeye yönelik artırım ve indirimler yapıldıktan sonra sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı ödenecek miktarın çarpılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde tayin olunan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı takdir edilen miktarın çarpılarak bulunan miktar üzerinden aynı Yasanın 43 ve 62. maddelerinin uygulanması suretiyle sanığa fazla ceza tayini,

SONUÇ : Yasaya aykırı ise de, yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanığa 5237 sayılı TCK.nun 245/3. maddesi gereğince hükmolunan hapis cezası yanında aynı Yasanın 61. maddesi uyarınca tayin olunan 100 tam günün aynı Yasanın 43. maddesi gereğince ¼’ü artırılıp, daha sonra yine aynı Yasanın 62. maddesi gereğince 1/6’sı indirilerek bulunan 104 tam günün, bir gün karşılığı tayin olunan 20 Yeni Türk Lirası ile çarpılarak sonuç adli para cezasının 2080 Yeni Türk Lirasına indirilmesi suretiyle eleştiri dışında sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan sahte kredi kartının kötüye kullanılması suçundan kurulan hükmün DÜZELTİLEREK, resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükmün ise DOĞRUDAN ONANMASINA, 25.09.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA