kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/8164 E., 2006/10200 K.

DOLANDIRICILIK VE BİLİŞİM SUÇLARI

LEHE YASA DEĞERLENDİRMESİ

MÜDAFİ TAYİNİ

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 168 ]

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 150 ]

“İçtihat Metni”

Dolandırıcılık ve bilişim suçlarından sanık B…

….. E…

….. hakkında yapılan yargılama sonunda: Mahkumiyetine dair DİYARBAKIR 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28.11.2005 gün ve 2005/234 Esas, 2005/298 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 21.11.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : I- Bilişim suçundan kurulan hükmün temyizinde;

Sanık hakkında bilişim suçundan dolayı kurulan hüküm nedeniyle lehe yasa değerlendirmesi yapılırken 5237 Sayılı Yasanın 245/1. maddesinin iki kez uygulanacağı ve 168. maddenin uygulanma olanağının bulunmadığı gözetilmeden hüküm gerekçesinin karıştırılması sonuç uygulama isabetli bulunduğundan, adli para cezasının eksik tayin edilmesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada CMK.nun 150/2 fıkra hükmüne göre sanığın istemi aranmaksızın bir müdafii görevlendirileceğinin belirtilmesi ve sanığın rızasının aranmaması karşısında tebliğnamenin birinci bendindeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin cezaların ertelenmesi gerektiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

II- Dolandırıcılık suçundan kurulan hükmün temyizine gelince;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre C.Savcısının ve sanık müdafiinin sübutun bulunmadığına, mahkumiyete yeter delil bulunmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- Sanığın kredi kartı ile çektiği ve bilişim suçuna konu 300.000.000 TL. para da dahil edilerek temel ağır para cezasının fazla tayini,

2- Suç tarihi itibariyle elde edilen haksız menfaatin hafif olduğu gözetilmeden yazılı şeklide pek fahiş kabulü ile TCK.nun 522. maddesi uyarınca cezanın arttırılması,

3- Kabule göre; adli para cezasının 707. YTL yerine yazılı şekilde fazla tayini,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321 inci maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 13.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA