kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/5949 E., 2007/1 K.

BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI

MÜSADERE

NÜFUS CÜZDANI

SAHTE BELGENİN DOSYADA SAKLANMASI

SAHTE KREDİ KARTI KULLANMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 204 ]

“İçtihat Metni”

Resmi Evrakta Sahtecilik ve Sahte Kredi Kartı Kullanmaya Teşebbüs suçlarından sanık S....’ın yapılan yargılaması sonunda; mahkumiyetine dair Karabük Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen 14.04.2006 gün ve 2006/28 Esas, 2006/193 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma-onama isteyen 14.09.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Sahte kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etme suçunun unsurları, sahte oluşturulan kredi kartını kullanmak suçunun yasal tanımında yer almadığı gibi nitelikli hali olarak da düzenlenmediği, kullanma suçunun oluşması için üretme, satın alma veya kabul etme suçunun işlenmesi şart olmadığından sanık hakkında sahte kredi kartı kabul etme suçundan dolayı mahallinde dava açılması mümkün görülmüş, sanığın sahte kredi kartı kullanma suçunun tüm icra hareketlerini tamamlamasına karşılık bakiyenin yetersiz olması nedeniyle haksız çıkar sağlayamaması ve işlenen fiilin doğurduğu zarar nazara alındığında, suça kalkışmadan dolayı cezasından yarıdan daha az oranda indirim yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde yarı oranında indirim yapılması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- Sahtecilik suçlarında aldatıcılık yeteneğinin tespiti hakime ait olduğu halde, suça konu sahte nüfus cüzdanında bu konuda gözlemde bulunulmadan ve denetime olanak verecek şekilde dosya içerisinde bulundurulmadan hüküm kurulması,

2- Nüfus cüzdanının, sahteliği ispat oluncaya kadar geçerli belgelerden olmadığı gözetilmeden yazılı şekilde TCK’nun 204. maddesinin 3. fıkrası da cezanın arttırılması,

3- Sanığa yüklenen suçların kanıtı bulunan sahte kredi kartı ile sahte nüfus cüzdanının dosyada saklanması yerine müsaderesine karar verilmesi,

4- 5237 Sayılı Yasanın 53. maddesinin 1. fıkrasının ( c ) bendinde yer alan hak yoksunluğunun koşullu salıverilmeye kadar uygulanabileceği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321’inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.01.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA