kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2007/199 E., 2007/1473 K.

ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ

KREDİ KARTINI KÖTÜYE KULLANMAK

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 61 ]

“İçtihat Metni”

Kredi kartını kötüye kullanmak suçundan sanık T…

…. hakkında yapılan yargılama sonunda; mahkumiyetine dair İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen 04.10.2006 gün ve 2006/463 Esas, 2006/609 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’nın düzeltilerek onama isteyen 28.12.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanan kanıtlara, hükmün dayandığı gerekçe ve takdire göre sanık ve müdafiinin uzlaşma hükümlerinin ve TCK’nun 62. maddesinin uygulanması gerektiğine ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- Hükümden sonra, 19.12.2006 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5560 Sayılı Yasanın 11. maddesi ile 5237 Sayılı Yasanın 245. maddesine eklenen “Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu kanunun mal varlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır” hükmü uyarınca; sanığın hukuki durumunun takdir ve tayininde zorunluluk bulunması,

2- Adli para cezası hesaplanırken TCK’nun 61/8. maddesi uyarınca artırım ve indirimlerin gün üzerinden yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde fazla ceza tayini,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321’inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA