kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2005/8843 E., 2007/1582 K.

BANKAMATİK KARTI İLE İŞLENEN SUÇ

BİLİŞİM SUÇU

ÖLEN ANNESİNİN MAAŞINI ÇEKME

RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 525 ]

“İçtihat Metni”

Memurun Resmi Evrakta Sahteciliği suçundan sanıklar M…

….. H…

…. E…

….. ve A…

…… T…

……, Resmi Evrakta Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından sanık A…

……. E…

……, Resmi Evrakta Sahtecilik suçlarından sanık M…

….. E…

….. A…

…’ün yapılan yargılamaları sonunda: 765 sayılı TCK.nun 504/7, 522/1, 523, 59/2 ve 647 sayılı Yasanın 6. maddeleri gereğince sanık A…

……. E…

……’nin 2 ay 6 gün ağır hapis ve 13.181.000 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine, sanıklar M…

….. H…

…. E…

….. ve A…

…… T…

……’ın memurun resmi evrakta sahteciliği, sanıklar A…

…… E…

….. ve M…

….. E…

…. A…

…’ün ise, resmi evrakta sahtecilik suçlarından beraatlerine dair NEVŞEHİR Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 06.07.2004 gün ve 2004/113 Esas, 2004/251 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık A…

…… E…

….. ve katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama ve bozma isteyen 07.10.2005 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : I- Sanıklar M..... H.... E...... ve A...... T......’a yüklenen memurun resmi evrakta sahteciliği suçu ile sanıklar A...... E...... ve M…

….. E…

…. A…

….’e yüklenen resmi evrakta sahtecilik suçlarının yasal unsurları itibariyle oluşmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılan vekilinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

II- Sanık A...... E......’nin, mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarına gelince:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık A...... E......’nin suçun sübuta ermediğine ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;

Ancak;

1- Sanık A...... E......’nin, annesinin ölümünden sonra onun adına B…

…-K…

…. Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye H…

…. Bankası Nevşehir Şubesi’ndeki hesabına yatırılan 65.000.000 lira maaşını bankamatik kartı ile bankomattan çektiğinin anlaşılması karşısında; eyleminin suç ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nun 525/b-2. ( 5237 sayılı Yasanın 245/1. ) maddesinde öngörülen bilişim suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırı,

2- Hükümden sonra, 01.05.2005 tarihinde yürürlüğe giren, 5335 Sayılı Yasanın 22. maddesi ile 5083 Sayılı Yasanın 2. maddesine eklenen son fıkra uyarınca, bir Yeni Türk Lirasının altında kalan tutarların atılmasında ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5349 Sayılı Kanunla değişik 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri uyarınca; anılan Kanunlar değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayininde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık A...... E......’nin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, ceza miktarı itibarıyle kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 12.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA