kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/367 E., 2008/574 K.

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

DOLANDIRICILIK

ETKİN PİŞMANLIK

LEHE YASANIN BELİRLENMESİ ZARURETİ

MAL VARLIĞINA İLİŞKİN İŞLENEN SUÇLAR

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 50 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 7 ]

5252 S. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ ... [ Madde 9 ]

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 504 ]

“İçtihat Metni”

Dolandırıcılık suçundan sanık M.İ’in yapılan yargılaması sonunda: Değişen suç vasfı nedeniyle 765 sayılı TCK. nun 525/b-2 maddesi gereğince mahkumiyetine dair BALIKESİR Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.06.2005 gün ve 2005/76 Esas, 2005/146 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş duruşmalı inceleme isteğinde bulunmuş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 04.01.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, hükmolunan cezanın süresine göre koşulları bulunmadığı anlaşıldığından vaki duruşmalı inceleme isteminin 5320 Sayılı Yasanın 8.maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı Yasanın 318. maddesi uyarınca reddine karar verilip incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1-Ayrıntıları Ceza Genel Kurulu’nun 28.12.2004 gün ve 2004/173-228 sayılı kararında açıklandığı üzere; sanığın, önceden hazırladığı tertibatla katılana ait bankamatik kartının ATM makinesinde sıkışmasını sağlayıp, kartın iadesi için işlem yaparken yardım etme bahanesiyle yaklaşıp bankamatik kartının şifresini de öğrendikten sonra şikayetçinin ATM makinesinden ayrılmasını müteakip hile ve desiselerle elde ettiği kartı ve şifresini kullanarak bankamatik yoluyla hesaptaki parayı çekmekten ibaret eyleminin suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı TCK. nun 504/3. ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı yasanın 245/1. maddesinde yazılı suçu oluşturacağı gözetilerek, 5252 Sayılı Kanunun 9/3. maddesinde yer alan “lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir” hükmü karşısında, her iki TCK. nunun olaya ilişkin tüm hükümleri ayrı ayrı ele alınarak cezanın artırım ve indirimine ilişkin leh ve aleyhteki maddeleri somut olarak belirlenip, ortaya çıkan sonuçların birbiriyle uygulamalı karşılaştırılması, müteakiben cezanın bireyselleştirilmesine ilişkin 647 Sayılı Yasa, 765 Sayılı Yasanın hükümleri ile 5237 Sayılı Yasanın 50 ve devam eden maddelerinin de kararın gerekçe bölümünde tartışılıp sonucuna göre lehe yasanın belirlenmesi yerine karşılaştırma yapılmadan denetime olanak vermeyecek şekilde bilişim suçu gerçekleştiğinden bahisle hüküm kurulması,

2-Hükümden sonra 19.12.2006 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5560 Sayılı Yasanın 11. maddesi ile 5237 Sayılı Yasanın 245. maddesine eklenen “Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun mal varlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır” hükmüne göre mağdurun zararının tazmin edilip edilmediği araştırılarak sonucuna göre etkin pişmanlık hükmünün uygulama olanağı değerlendirilmesi lüzumu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı ceza süresi yönünden kazanılmış hak saklı tutularak 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA