kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/3995 E., 2008/6351 K.

BANKA VASITA KILINARAK DOLANDIRICILIĞA TEŞEBBÜS

HAKSIZ ELE GEÇİRİLEN BANKA KARTI İLE MENFAAT TEMİN ETMEYE KALKIŞMAK

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 35 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 7 ]

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 231 ]

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 504 ]

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 522 ]

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 81 ]

“İçtihat Metni”

Dolandırıcılık suçundan sanıklar İ..... ve N.... haklarında yapılan yargılama sonunda: Mahkumiyetlerine dair ANTALYA 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20/12/2005 gün ve 2002/163 Esas, 2002/511 Karar sayılı hükmün sanıklar tarafından temyizi üzerine, dosyanın Yargıtay C.Başsavcılılığınca 5320 Sayılı Yasanın 8/2.maddesi gereğince iade edilmesinden sonra aynı mahkemece duruşma yapılarak 765 Sayılı TCK. nun 504/3, 61, 83//2-3, 522.maddeleri gereğince mahkumiyetlerine ilişkin verilen 09/12/2005 gün ve 2005/413 Esas, 2005/488 sayılı Kararı süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar ve müdafiileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 29/05/2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : I-Sanık İ..... ve müdafiinin temyiz itirazlarına gelince:

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip,sanığın suçunun sübutu kabul, oluş ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, 5252 Sayılı Yasanın 9/3.maddesi gereğince 765 Sayılı TCK.nu ile 5237 Sayılı TCK.nun olaya ilişkin hükümleri denetime olanak verecek şekilde karşılaştırılıp lehe olan yasa belirlenmiş, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olması nedeniyle 5728 sayılı Yasanın 562.maddesi ile değişik CMK.nun 231.maddesinin 5 ve 14.maddelerinden yararlanamayacağı anlaşılmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

II-Sanık N.... hakkında kurulan hükmün temyizinde; 765 sayılı TCK.nun 522.maddesinin uygulanması sırasında suçtan elde edilen haksız menfaatin suç tarihi itibariyle normal olduğu gözetilmeden pek hafif kabulüyle yazılı şekilde eksik ceza tayini karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Hükümden sonra, 08/02/2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 562.maddesi ile değişik CMK.nun 231 ve TCK.nun 7/2.maddesi gereğince “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verilip verilmeyeceğinin takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nın 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 17.06.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA