kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2010/4547 E., 2010/7082 K.

KREDİ KARTI TALEBİNDE BULUNMA

SAHTE BELGELERLE KREDİ KARTI BAŞVURUSUNDA BULUNMA

SAHTE KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI

TEŞEBBÜS

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 35 ]

5464 S. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU [ Madde 37 ]

“İçtihat Metni”

I- Sanığın Volkan E. adına olan nüfus cüzdanında sahtecilik, A..... GSM. Şirketine, T..... T...... A.Ş.ye yönelik dolandırıcılık ve özel belğede sahtecilik, İ. Bank, D. Bank, O. Bank’a yönelik sahte kredi kartının kötüye kullanılması suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

İ. Bank, D. Bank, O. Bank’a yönelik sahte kredi kartının kötüye kullanılması suçundan TCK.nun 245/3. madde ve fıkrasında atılı suç için öngörülen cezanın askari haddi 4 yıl hapis olduğu halde cezanın asgari haddin altında 3 yıl olarak tayinindeki isabetsizlik, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığa yüklenen suçların sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle mahkumiyet hükümlerinin ONANMASINA,

II- Sanığın G..... E. adına olan nüfus cüzdanlarında sahtecilik, A. Bank ve Bank A. Katılım bankasına yönelik eylemleri nedeniyle kurulan mahkumiyet hükümlerine gelince;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında kardeşi G..... E.’in nüfus kimlik bilgileri ile muhtara başvurup aldığı belgelerle 27.09.2007, 26.10.2007 ve 17.12.2007 tarihlerinde nüfus idaresine başvurarak üç ayrı nüfus cüzdanı çıkartması eyleminin teselsül eden tek suç oluşturduğu ve suçun işleniş biçimi, suça konu belge sayısı, failin kastı gözetilerek temel cezanın asgari had aşılmak suretiyle belirlenmesi gerektiği gözetilmeden her nüfus cüzdanı için ayrı ayrı hüküm tesis edilmesi,

2- Sanığın şikayetçi A. Bank’a müracaat ederek kredi kartı talebinde bulunması üzerine başvuru aşamasında anılan banka tarafından kredi kartı sözleşmesi imzalanmadan istemin reddine karar verildiği anlaşılmakla eylemin 5464 sayılı “

“Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu”

”nun 37/2.maddesinde düzenlenen suçu oluşturup oluşturmayacağı karar yerinde tartışılmadan olayda uygulama yeri olmayan TCK.nun 245/3, 35. maddeleri ile hüküm kurulması,

3- Sanığın aynı şekilde Bank A. K...... Bankasına müracaatı üzerine ise kredi kartının çıkartılarak kuryeye teslim edildiği, ancak başvurunun sahte belgelerle yapıldığı ihbarı üzerine kredi kartının teslim edilmeden kuryeden geri çekilmesi eyleminde de kredi kartı henüz kullanılmadığından eylemin TCK.nun 245/3. maddesindeki sahte kredi kartlarını kullanmaya teşebbüs değil aynı maddenin 2. fıkrasında öngörülen suçu oluşturacağı gözetilmeyerek, suç vasıflarının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi,

4- Kabule göre de;

Sanık hakkında TCK.nun 245/3. madde ve fıkrası gereğince hüküm kurulurken cezanın asgari haddi 4 yıl olduğu halde asgari haddin altında ceza tayini,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 21.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA