kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2010/9643 E., 2010/9400 K.

SAHTE KİMLİKLE YAPILAN KREDİ KARTI BAŞVURUSU

SAHTE KREDİ KARTINI KULLANMAYA TEŞEBBÜS

TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALAN SUÇ

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 43 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 58 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 158 ]

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 302 ]

5320 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ... [ Madde 8 ]

1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 321 ]

“İçtihat Metni”

Sanığın tekerrüre esas Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.11.2004 tarih 2004/68-325 E/K sayılı 14.04.2005 tarihinde kesinleşen önceki hükümlülüğü nedeniyle 5237 sayılı TCK’nun 58/6.maddesi gereğince cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmemesi ve ayrıca Sanığın B.... E.....’ın kaybettiği nüfus cüzdanını ele geçirip sahte oluşturduğu kimlikle T.... T..... şirketine baş vurarak bağlattığı telefon ve internet hatlarının görüşme ücretlerini ödemeyerek haksız yarar sağlamaktan ibaret eyleminin, kamu kurumlarından olan Nüfus Müdürlüğünün maddi varlıklarından olan nüfus cüzdanı kullanılmak suretiyle geçekleştirdiği ve eylemin 5237 sayılı TCK’nun 158/1-d ve 43/1. maddelerinde öngörülen kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturacağı gözetilmeden, basit dolandırıcılık suçu gerçekleştiğinden bahisle eksik ceza tayini bu suçlardan doğrudan zarar görenlerin bu hususa yönelik karşı temyizi bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

KARAR : I ) Sanığın resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

II ) Sanık ve T.... T....... A.Ş vekilinin T.... T....... A.Ş’ye yönelik “

“dolandırıcılık”

” suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inaç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık ve katılan vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

Kendisini vekille temsil ettiren katılan T.... T....... A.Ş yararına hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırı ise de, bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasına “

“1250 TL. Vekalet ücretinin sanıktan alınıp kendisini vekille temsil ettiren katılan T.... T......n A.Ş’ne verilmesine”

” ibaresi eklenmek suretiyle eleştiri dışında sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan kararın DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

III ) Sanığın “

“kredi kartının kötüye kullanılması”

” suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticesine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın katılan A........’a müracaat ederek kredi kartı talebinde bulunduğu ancak başvurunun sahte kimlikle yapıldığı ihbarı üzerine sanığa herhangi bir teslimat yapılmadığından ve kredi kartı henüz kullanılmadığından eylemin TCK.nun 245/3. maddesindeki sahte kredi kartını kullanmaya teşebbüs suçunu oluşturmayacağı, kredi kartı sözleşmesi imzalandıktan sonra kredi kartı düzenlenmiş ise fiilin TCK.nun 245/2. madde ve fıkrasında öngörülen suçu oluşturacağı, sözleşme imzalandıktan fakat kartın düzenlenmemesi halinde ise TCK.nun 245/2. madde ve fıkrasında öngörülen suçun “

“teşebbüs aşamasında”

” kalacağı gözetilerek, bu hususların araştırılmasından sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerektiği nazara alınmadan, suçun vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA