kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2008/5042 E., 2008/7221 K.

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

HAKSIZ YERE ELE GEÇİRİLEN BANKAMATİK KARTINI KULLANMAK

MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

YARAR SAĞLAMAK

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 58 ]

5275 S. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA ... [ Madde 108 ]

“İçtihat Metni”

Haksız yere ele geçirdiği bankamatik kartını kullanarak kendisine yarar sağlamak suçundan sanık ....’in 5237 Sayılı TCK.nun 245/1, 52/2 maddeleri gereğince 4 yıl hapis ve 500.00 YTL.adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın ikinci defa mükerrir olması sebebiyle anılan kanunun 58/6,7, 8. fıkraları ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108/3 maddesi uyarınca koşullu salıverilmemesine dair Karabük Asliye Ceza Mahkemesinin 12.09.2006 tarihli ve 2005/524 Esas, 2006/472 sayılı kararın; Sanığın tekerrüre esas alman Şanlıurfa 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 14.02.2001 tarihli ve 2000/262 Esas, 2001/438 sayılı Kararında, daha evvelce işlemiş olduğu Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 1996/641 Esas, 1997/61 sayılı Karar ile verilen cezanın 29.07.1997 tarihinde infaz edilmiş olması sebebiyle tekerrür hükümlerinin uygulandığı gerekçe gösterilerek, ikince kez mükerrir olan sanık hakkında verilen cezanın 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108/3. maddesine göre koşullu salıverilme hükümleri uygulanmadan infaz edilmesine karar verilmiş ise de, anılan maddenin 3. fıkrasında yer alan “ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda hükümlü koşullu salıverilmez.55 hükmünün 01.06.2005 tarihinden sonra işlenen suçlar bakımından uygulanabileceği, sanığın tekerrüre esas alınan sabıkalarının da bu tarihten önceye ait bulunması karşısında, cezanın 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108/1-c bendi uyarınca infaz edilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın aleyhine olacak şekilde karar verilmiş olunmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13.03.2008 gün ve B.03.0.CİK.0.00.00.04-130-8164-2007/15215 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 07.04.2008 gün ve K.Y.B/2008/70065 sayılı ihbamamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

KARAR : Ayrıntıları Ceza Genel Kurulu’nun 17.04.2007 gün ve 2007/10-71 Esas, 2007/98 ve 08.04.2008 gün ve 2008/1-57 Esas, 2008/74 sayılı kararlarında açıklandığı üzere;

”1-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108. maddesi; ( 1 ) Tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkum olunan;

a )Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,

b )Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,

c )Süreli hapis cezasının dörtte üçünün,

İnfaz kurumunda iyi halli olarak çekilmesi durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanılabilir.

2-Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alman cezanın en ağırından fazla olamaz.

3-İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda hükümlü koşullu salıverilmez.

4-Hakim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve 1 yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler.

5-Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır.

6-Hakim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir.

Denetim süresi en fazla 5 yıla kadar uzatılabilir.” Hükmünü taşımaktadır.

5237 sayılı TCK’nun 58 maddesi uyarınca; önceden işlenen suçtan dolayı verilen hükmün kesinleşmesinden sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, sanık hakkında tekerrür hükümleri uygulanacaktır. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için önceki hükmün kesinleşmesi ve ikinci suçun kesinleşmeden sonra işlenmesi yeterli olup, cezasının infaz edilmiş olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkumiyet halinde cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl, beş yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezasına mahkumiyet halinde ise cezanın infaz tarihinden itibaren üç yıl geçmekle ve yine fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış kişiler hakkında tekerrür hükümleri uygulanmayacak, mükerrir sanık hakkında, sonraki suç nedeniyle yasa maddesinde seçimlik ceza olarak hapis veya adli para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunacak, hükmolunan ceza mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilecek, ikinci defa tekerrür halinde ise hükümlü koşullu salıverilmeden yararlanamayacak, ayrıca hükümlü hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanacaktır.

5237 sayılı TCK’nun 58. maddesi uyarınca kişinin mükerrir sayılabilmesi için ilk hükmün kesinleşmesinden sonra ikinci suçun 01.06.2005 tarihinden sonra işlenmesi yeterli olup, ilk suçun 01.06.2005 tarihinden önce veya sonra işlenmesinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

SONUÇ : İncelenen dosya içeriğine göre;Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.02.2001 gün ve 2000/262 Esas, 2001/438 sayılı kararı ile daha önceden işlemiş olduğu suçtan dolayı Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 1996/641 Esas, 1997/61 sayılı kararı ile verilen cezasının 29.07.1997 tarihinde infaz edilmiş olması nedeniyle hakkında 765 sayılı TCK’nun 81/2-3 maddeleri uyarınca tekerrür hükümleri uygulanan ve bu cezası 20.09.2001 tarihinde kesinleşen ve 20.03.2003 tarihinde bu cezası da infaz edilen hükümlü hakkında incelemeye konu 27.07.2005 tarihinde işlediği suç nedeniyle 5237 sayılı TCK’nun 245/1, 52/2, 53/1, 58/6-7-8 maddeleri uyarınca mahkumiyetine karar verilip, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108/3. maddesi uyarınca ikinci defa tekerrür hükümleri uygulandığından koşullu salıverilmemesine dair Karabük Asliye Ceza Mahkemesinin 12.09.2006 gün ve 2005/254 Esas, 2006/472 sayılı kararında bir isabetsizlik bulunmadığı cihetle kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki istemin CMK’nun 309. maddesi uyarınca REDDİNE, dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına İADESİNE, 04.07.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA