kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/4682 E., 2008/12691 K.

ADLİ PARA CEZASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

ETKİN PİŞMANLIK

MAL VARLIĞINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 61 ]

“İçtihat Metni”

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan sanıklar E.... ..., R..... ... ve S... ...’ın yapılan yargılamaları sonunda: 5237 Sayılı TCK.nun 245/1, 62, 63, 53.maddeleri gereğince mahkumiyetlerine dair ANTALYA 4. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 23.03.2006 gün ve 2006/220 Esas, 2006/156 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafiileri tarafından istenilmiş oluğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 23.06.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1-Sanıkların her bir eyleminden dolayı denetime olanak sağlayacak şekilde ayrı ayrı hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırı,

2-5237 sayılı TCK.nun 61/8. maddesi uyarınca, temel adli para cezasının tayininde esas alınacak tam gün birim sayısı üzerinden artırım ve indirimler yapıldıktan sonra belirlenen sonuç gün ile bir gün karşılığı takdir edilen miktarın çarpılması suretiyle sonuç adli para cezasının tayini gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde uygulama yapılarak fazla adli para cezasına hükmolunması yasaya aykırı,

3-Hükümden sonra 19.12.2006 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren, 5560 sayılı Yasanın 11. maddesi ile 5237 sayılı TCK.nun 245. maddesine eklenen “

“Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun mal varlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır”

” hükmü uyarınca; sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayininde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 03.12.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA