kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2008/11599 E., 2009/5135 K.

ETKİN PİŞMANLIK

KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI

ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK VE SABIKASIZ SANIK

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 168 ]

5395 S. ÇOCUK KORUMA KANUNU [ Madde 23 ]

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçların sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Yağma suçunda, soruşturma sırasında yapılan iade nedeniyle, 5237 sayılı TCK’nun 168/3. maddesinin uygulanması sırasında cezanın 1/3 oranından daha fazla indirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi suretiyle sanıklara fazla ceza verilmesi,

2- Kredi kartının kötüye kullanılması suçu nedeniyle, sanık B..... Ö. hakkında;

a ) 19.12.2006 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 06.12.2006 gün ve 5560 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK’nın 245. maddesine eklenen 5. fıkra uyarınca aynı Yasanın 168. maddesinin uygulama olanağı bulunup bulunmadığının değerlendirilmemesi,

b ) Suç tarihinde 18 yaşından küçük ve sabıkasız olan sanık hakkında belirlenen cezanın üç yıldan az olması karşısında, 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 23. maddesinin uygulanma olanağının tartışılmaması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar M.... G. ve B..... Ö. savunmanları ile sanık B..... Ö.’un kanuni temsilcisinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, 17.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA