kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2009/13310 E., 2009/8701 K.

KREDİ KARTININ SAHTELİĞİ

BİRDEN FAZLA BANKAYA AİT OLDUĞU TESPİT OLUNAN SAHTE KREDİ KARTI

SAHTE KREDİ KARTI BULUNDURMAK

ZİNCİRLEME SUÇ

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

“İçtihat Metni”Sanık Vedat Gördebil müdafiine yokluğunda verilen karar 24.01.2008 günü tebliğ edilmesi üzerine aynı gün süre tutum dilekçesinin verilerek temyiz edildiğinin anlaşılması karşısında; tebliğnamedeki temyizin reddine dair düşünceye iştirak edilmemiş ve yasal koşulları bulunmadığından sanık Hamdullah Yılmaz müdafiinin vaki duruşmalı inceleme talebinin 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 318. maddesi uyarınca reddine karar verilip incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Sanık hakkında dava konusu edilen 5237 sayılı TCK.nun 245/2. madde ve fıkrası uyarınca sahte kredi kartı bulundurmak suçundan zamanaşımı içinde mahkemesince hüküm kurulması mümkün görülmüştür.

Hükmolunan ceza miktarları nedeniyle 5728 sayılı Yasa ile değişik CMK.nun 231. maddesinin uygulama olanağı bulunmayan sanıklar K.... B......., N..... A...., N...... Ö...., V.... G......, A........ Ç....... ve H....... Y..... hakkında, yüklenen banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1- Ayrıntıları Ceza Genel Kurulunun 29.05.2001 gün ve 6-106/111 sayılı kararında açıklandığı üzere, çıkardıkları kredi kartları kopyalanarak kullanılan yabancı ülke bankaları bu eylemden zarar gördüklerinden suçun mağduru oldukları cihetle; somut olayda sanıkların, yabancı uyruklu şahıslara ait kredi kartı bilgileri kopyalanmış suça konu 17 adet sahte kredi kartlarını bir kısım sanıklara ait işyerlerinden alışveriş yapılmış gibi POS cihazından geçirmek suretiyle elde ettikleri slipleri bankaya ibraz ederek haksız yarar sağladıklarının oluşa uygun olarak kabul olunması karşısında; kredi kartlarını çıkaran banka/bankalar ilk altı rakamına göre ilgili katalogdan bakılarak tespit olunduktan sonra, birden fazla bankaya ait olduğunun tespiti halinde sahte üretilen kredi kartlarını çıkaran banka sayısınca ve aynı bankaya ait birden fazla kart bilgilerinin kopyalandığının tespiti halinde ise kendi içerisinde zincirleme suçu oluşturacağı gözetilerek sanıkların hukuki durumlarının buna göre değerlendirilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı,

2- Hükümden sonra, 08.02.2008 günlü 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231. ve TCK.nun 7/2. maddeleri uyarınca, sanık A....... Ç...... hakkında resmi evrakta sahtecilik suçu yönünden “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının” takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 06.07.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA