kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/2513 E., 2006/4870 K.

BANKA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANLMASI

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

RIZA HİLAFİNA KREDİ KARTI KULLANMAK

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 158 ]

“İçtihat Metni”

Dolandırıcılık ve Hırsızlık suçlarından sanık H…

…. T…

…..’in yapılan yargılanması sonunda:

Mahkumiyetine dair SAMSUN 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 05.12.2005 gün ve 2005/163 Esas, 2005/214 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ile müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 31.03.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Sanığın, yüklenen dolandırıcılık suçlarını işlediği, şikayetçiler M…

….. U…

…, M…

…. G.. ve G…

….. A…

….’in aşamalarda süreklilik gösteren iddiaları, 16.02.2005 ve 17.02.2005 tarihli fotoğraf teşhis ve CD izleme tutanakları, 09.05.2005 tarihli bilirkişi raporu gibi deliller ile tüm dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, dava konusu olmayan sliplere ilişkin 03.10.2005 tarihli bilirkişi raporunun hükme esas alınması sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

1- Sanığın, üzerine atılı hırsızlık suçunu işlediğine dair delillerin nelerden ibaret olduğu karar yerinde açıklanıp, gösterilmeden yazılı şekilde Mahkumiyetine hükmolunması,

2- Dolandırıcılık suçlarından 5252 Sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca lehe yasa belirlenirken, başkasına ait kredi kartıyla rıza hilafına alışveriş yapmaktan ibaret eylemin; 765 Sayılı TCK.nun 504/3. veya 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı TCK.nun 245. maddesindeki suçu oluşturabileceği gözetilmeden, dolandırıcılığın banka vasıta kılınmak suretiyle gerçekleştirildiğinden bahisle 5237 Sayılı Yasanın 158/1-f maddesi ile mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık ile müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 30.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA