kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2010/19587 E., 2010/20143 K.

RESMİ EVRAK SAKLAMA

4603 S. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE HAL... [ Madde 1 ]

5235 S. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADL... [ Madde 10 ]

5235 S. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADL... [ Madde 11 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 155 ]

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

25.11.2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4603 sayılı Kanun’un 1.maddesine göre Halk Bankası, Emlak Bankası ve Ziraat Bankasının, özel hukuk statüsüne tabi anonim şirket olduğu, bu tarihten sonra, banka personelinin kamu görevlisi gibi görevi ihmal eyleminden cezalandırılmasının mümkün olmadığı, banka aleyhine işlenen suçlar nedeniyle öncelikli olarak suç tarihinde yürürlükte bulunan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre değerlendirilme yapılmasının gerektiği, sanığın, anahtarı sadece kendisinde bulunan kıymetli evrakların konulduğu kasadan, bazı mudilere ait boş çek koçanlarını saklama yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle çeklerin kaybolması eyleminin TCY.nın 155/2.maddesinde öngörülen güveni kötüye kullanma suçunu oluşturabileceği, 5235 sayılı Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun 10 ve 11.maddeleri gereğince anılan maddenin içerdiği cezanın üst sınırına göre davaya bakma görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, duruşmaya devamla karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve O yer C. Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle başkaca yönleri incelenmeksizin HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA