kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2009/23861 E., 2010/12178 K.

DOLANDIRICILIK VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK

5320 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ... [ Madde 8 ]

1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 321 ]

“İçtihat Metni”

08.06.2007 tarihli iddianame ile bir otomobil firması satış bayisinin yetkilisi olan sanığın, bayiliğini yaptığı firmadan aldığı araçları satarken “

“94 tanesinin şahadetnamesi ile ithalatçı firmanın faturası ve tip uygunluk belgeleri üzerinde oynamalar yaparak usulsüz fatura tanzim edip, model yılları üzerinde değişiklik (yükseltme) yaparak yeni model üzerinden para tahsil etmek suretiyle dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarını”

” işlediğinin iddia olunması, soruşturma aşamasında Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile üç emniyet görevlisi, bir trafik tescil memuru ve bir de Yeminli Mali Müşavir’ den oluşturulan komisyon tarafından yapılan inceleme sonunda düzenlenen raporda; 2000-2006 yılları arasında toplam 2961 araç satarak 2002-2006 tarihleri arasında 5.333.904 lira gelir elde ettiği tespit edilen sanığın yetkilisi olduğu firmanın, bu satışlardan 94’ünde aracın model yılını yüksek gösterdiğinin bildirilmesi, ülkemize ithal yoluyla gelen veya ülkemizde imal veya monte edilen araçların trafiğe kayıt ve tescilinde yer alan “

“model yılının”

” belirlenmesine ilişkin bir yönetmelik bulunmadığından mevzuattaki boşluğun Sanayi ve Ticaret Bakanlığının genelgeleri ile doldurulmaya çalışılması, bu husustaki genelgelere göre de “

“ithal yoluyla gelen araçların, uygunluk belgesi tarihi, ülkemizde imal veya monte edilen araçların ise, fiili sevk tarihi “

“01 HAZİRAN”

” dan sonra olan araçların tescillerinin “

“01 AĞUSTOS”

” tan sonra yapılması kaydıyla bir sonraki yılın modeli olarak tescil edilebileceğinin”

” öngörülmesi, 25.08.2008 tarihli bilirkişi heyet raporunda, incelenen 98 araç tescilinden 90’ının genelgeye uygun, aralarında dava konusu mağdurlar M... E..., R... B... ve O... Tur Firmasına satılan 3 aracın da bulunduğu toplam 8 aracın tescilinin ise uygun olmadığının, mahkemece hükme esas alınan 20.02.2009 tarihli bilirkişi heyet raporunda ise, 98 araç tescilinden, 89’unun genelgeye uygun, aralarında dava konusu 4 aracın da bulunduğu toplam 9 aracın tescilinin ise, uygun olmadığının tespit edilmesi karşısında, anılan komisyon raporunu düzenleyen görevlilerin dahi genelgeleri yanlış yorumladıklarının anlaşılması, suça konu M... E... ve O... Tur Firmasına satılan araçların fiili sevk tarihlerinin 01 HAZİRAN 2005 tarihinde olduğuna dair belgelerin imalatçı firma tarafından dosyaya sunulması, mağdurların, araçları satın alırken üretim yıllarını bildiklerine ilişkin beyanları, mağdurlar T... T..., M... E..., R... B... ve O... Tur Firmasına satılan suça konu araçların trafiğe tescillerinin yapıldığı esnada ilgili Trafik Tescil Şubesine sunulan imalatçı/ithalatçı firmanın, sanığın yetkilisi olduğu firma adına düzenlediği faturalarda araçların model yıllarının sırasıyla 09.06.2000 tarihli faturada “

“2000”

”, 27.05.2005, 30.05.2005 ve 31.05.2005 tarihli faturalarda ise “

“2005”

” olarak gösterdiği bu 4 adet fatura ile sanığın firmasınca, mağdurlar M... E...., R... B... ve O... Tur Firması adlarına düzenlenen ve araçların model yıllarının “

“2006”

” olarak gösterildiği sırasıyla 16.08.2005, 08.09.2005 ve 20.10.2005 tarihli faturaların, bunları kontrol etmekle yükümlü görevlilerce incelenmesinden sonra model yıllarındaki farklılıklara rağmen T... T...’in satın aldığı aracın “

“2001”

”, diğer mağdurların satın aldıkları araçların ise “

“2006”

” model olarak tescil edilmeleri şeklinde gerçekleşen eylemlerde, sanığın savunmasının aksine, bilerek ve isteyerek model yılını yükselttiğine dair delil bulunmaması nedeniyle yüklenen dolandırıcılık suçlarının ve yukarıda açıklandığı üzere sanığın, “

“araçların şahadetnamesi ile ithalatçı firmanın faturası ve tip uygunluk belgeleri üzerinde oynamalar yaparak usulsüz fatura tanzim etmek suretiyle özel belgede sahtecilik suçlarını işlediği”

” iddia olunmuş ise de, anılan belgelerde herhangi bir tahrifatın bulunmaması, trafik tescil görevlilerinin de genelgeler uyarınca, tescil için ibraz edilen belgeleri kontrol ile yükümlü olmaları karşısında, faturalarda gösterilen model yıllarının bağlayıcı olmaması nedeniyle aldatma yeteneği olmayacağından yüklenen özel belgede sahtecilik suçlarının yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, mağdur T... T...’e yönelik eyleminin ticarete hile karıştırmak, mağdurlar M... E..., R... B... ve O... Tur Firmasına yönelik eylemlerinin de dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarını oluşturduğundan bahisle yazılı şekilde mahkümiyetine hükmolunması,

Kabule göre de;

Satılan mal üzerinde herhangibir değişiklik yapılmayıp bir mal yerine başka bir malın verildiği iddia olunmayıp ticarete hile karıştırmak suçunun oluşmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 03.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA