kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Ceza Genel Kurulu 2006/4-111 E., 2006/116 K.

CEZALARIN ERTELENMESİ

DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM

“İçtihat Metni”

Sanık B.... D..... P....’ın saldırgan sarhoşluk suçundan 765 sayılı TCY’nın 572/1. maddesi uyarınca 2 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı Yasanın 6. maddesi uyarınca cezasının ertelenmesine, iki ayrı görevliye sövme suçundan 765 sayılı TCY’nın 266/1 maddesinin ikişer kez uygulanması suretiyle iki kez 2’şer ay hapis ve 142.365.000’er lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, görevli polis memurlarına etkin direnme suçundan 765 sayılı TCY’nın 258/1-3 maddesi uyarınca 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, cezalarının içtimaına ve ertelenmesine ilişkin Erzincan Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 04.03.2004 gün ve 734-198 sayılı hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi 24.01.2006 gün ve 17486-264 sayı ile;

”Saldırgan sarhoşluk suçuna ilişkin temyiz isteğinde,

Eyleme yükletilen suça yönelik sanık B.... D..... P.... müdafiinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün onanmasına,

Görevliye sövme ve etkin direnme suçları bakımından ise; 5237 sayılı Türk Ceza Yasası hükümleri de gözetilerek yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması” nedeniyle bu hükümlerin bozulmasına karar vermiştir.

Yargıtay C.Başsavcılığı saldırgan sarhoşluk suçuna ilişkin karara karşı 23.03.2006 gün ve 49049 sayı ile;

”Sarhoşluk eylemi bakımından 765 sayılı TCY’nın 102/5, 104/2 maddelerinde öngörülen zamanaşımı süreleri geçmiştir.” görüşü ile itiraz yasa yoluna başvurarak Özel Daire’nin saldırgan sarhoşluk suçuna ilişkin onama kararının kaldırılarak, Yerel Mahkemenin bu suça dair mahkûmiyet hükmünün bozulmasına, saldırgan sarhoşluk suçundan açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle Yargıtay Ceza Genel Kurulunda okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Sanığın saldırgan sarhoşluk suçundan cezalandırılmasına, cezasının ertelenmesine ilişkin hüküm temyiz edilmekle Özel Dairece onanmış, Yargıtay C.Basşavcılığı ise, bu suça ilişkin dava zamanaşımı süresinin dolduğundan bahisle itiraz yasa yoluna başvurmuştur.

İncelenen olayda;

Sanığın işlediği kabul edilen 765 sayılı TCY’nın 572/1. maddesindeki suç, maddede öngörülen cezanın türü ve üst sınırı nazara alındığında aynı Yasanın 102/5 ve 104/2. maddeleri uyarınca 3 yıllık uzatılmış dava zamanaşımı süresine tâbi olup, eylemin gerçekleştirildiği 28.08.2001 tarihi ile Özel Dairenin inceleme yaptığı 24.01.2006 tarihleri arasında dava zamanaşımı gerçekleşmiştir.

Bu itibarla, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulüne, saldırgan sarhoşluk suçundan kurulan hükmün onanmasına ilişkin Özel Daire kararının kaldırılmasına, Yerel Mahkeme hükmünün gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle bozulmasına, bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 1412 sayılı CYUY’nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak davanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmelidir.

SONUÇ:Açıklanan nedenlerle;
1- Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay 4. Ceza Dairesinin, saldırgan sarhoşluk suçundan kurulan hükmün onanmasına ilişkin kararının KALDIRILMASINA,

3- Yerel Mahkemenin saldırgan sarhoşluk suçuna ilişkin hükmünün BOZULMASINA,

4- Bozma nedenine göre yeniden yargılama yapılması gerekmediğinden, 1412 sayılı CYUY’nın halen yürürlükte bulunan 322/1. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık B.... D..... P.... hakkında saldırgan sarhoşluk suçundan açılan kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CYY’nın 223/8. maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE,

5- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine,11.04.2006 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA