kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Ceza Genel Kurulu 2006/7-61 E., 2006/113 K.

DAVA VE CEZANIN SUKUTU

DAVA ZAMANAŞIMI

DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM

KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ

“İçtihat Metni”

Markalar Yasasına aykırı davranmak suçundan sanık A…… G……’nun beraatına ilişkin Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesince 21.03.2002 gün ve 597-198 sayı ile verilen kararın katılan idare vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesince 27.05.2004 gün ve 8221-7336 sayı ile;

”Sanığın yetkilisi olduğu firmanın üretip sattığı çay paketlerinde firması adına tescilli “Gerçek” kelimesini kullanmakla birlikte ambalajda müdahil Çaykur’a ait tescilli markalarda yer alan unsurlara da yer verdiği, böylece eyleminin 556 sayılı KHK.nin 9/b ve 61. maddeleri delaletiyle 4128 sayılı Kanunla eklenen 61/A-c maddesi kapsamında suçu oluşturduğu gözetilmeden oluşa ve dosya içeriğine uymayan bilirkişi raporuna itibarla hüküm tesisi” isabetsizliğinden hükmün oyçokluğuyla bozulmasına karar verilmiştir.

Yerel Mahkeme ise 27.10.2004 gün ve 620-624 sayı ile; “Yargıtay bozma ilamında da belirtildiği üzere Çay-Kur’a ait tescilli markalarda yer alan bazı unsurların sanığın yetkilisi olduğu firmanın ürettiği, “Gerçek” isimli çay paketlerinde de benzer şekilde kullanıldığı anlaşılmakla birlikte paketlerde isim ve şekil gibi farklılıklar da bulunmaktadır. Bu nedenle sanığın Çay-Kur’a ait paketleri taklit etmek kastı ile hareket ettiği tartışılmalıdır. Taraflar arasındaki ihtilafın öncelikle 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde hukuk mahkemelerinde çözümlenmesi ve bu hali ile sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı kanaatine varıldığından mahkememizce verilen önceki kararda direnilmesi gerekmiştir” gerekçesiyle önceki hükmünde direnmiştir.

Bu hükmün de, katılan idare vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay C.Başsavcılığının “onama” istekli 16.02.2006 gün ve 18016 sayılı tebliğnamesi ile Birinci Başkanlığa gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Sanık hakkında 09.06.2000 günlü iddianame ile satışa arz ettiği çayların ambalajının, gerçek Çay-Kur paketlerinin ambalajına benzediği, sanık tarafından gerçek ambalajın taklit edildiği iddiasıyla Markalar Yasasına aykırı davranmak suçundan kamu davası açılmış, mahkeme huzurundaki sorgusu ise 28.03.2001 günlü oturumda yapılmıştır.

Sanık hakkında uygulanması istenen, 556 sayılı KHK.nin 4128 sayılı Yasa ile değişik 61/A-c maddesinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın üst sınırına göre bu suç, 765 sayılı TCY.nın 102/4. maddesi uyarınca 5 yıllık dava zamanaşımı süresine tabi bulunmaktadır.

TCY.nın 104. maddesinin 1. fıkrasında, zamanaşımını kesen nedenler sınırlamalı bir şekilde sayılmış, 2. fıkrasında da kesici işlemin varlığı halinde zamanaşımının, kesilme gününden itibaren, birden çok nedenin bulunması halinde de en son kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlayacağı, ancak zamanaşımını kesici nedenlerin TCY.nın 102. maddesinde belirtilen zamanaşımı sürelerini yarıdan fazla uzatamayacağı hükme bağlanmıştır.

Somut olayda zamanaşımını kesen son işlem, sanığın sorgusunun yapılması olup, bu tarih ile inceleme tarihi arasında TCY.nın 102/4. maddesinde öngörülen 5 yıllık aslî zamanaşımı süresi dolmuş bulunmaktadır.

Bu itibarla, gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle, Yerel Mahkeme direnme hükmünün bozulması ancak konunun hükme bağlanması yeniden yargılamayı zorunlu kılmadığından CYUY.nın 322. maddesiyle tanınan yetki uyarınca, işbu hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5271 sayılı CMY.nın 223. maddesi gözetilip, “kamu davasının ortadan kaldırılması” ibaresi yerine “kamu davasının düşürülmesi” ibaresi benimsenerek, TCY.nın 102/4 ve 5271 sayılı CMY.nın 223/8. maddesi uyarınca kamu davası düşürülmesi gerekmektedir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- Sair yönleri incelenmeyen Yerel Mahkeme direnme hükmünün gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle BOZULMASINA,

2- Bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesinin yaptığı gönderme nedeniyle 1412 sayılı CYUY.nın temyiz incelemesi yönünden halen uygulanması olanağı bulunan 322/1. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık A...... G....... hakkındaki kamu davasının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle 765 sayılı TCY.nın 102/4 ve 5271 sayılı CMY’nın 223/8. maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE,

3- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 11.04.2006 günü tebliğnamedeki isteme aykırı olarak oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA