kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Hukuk Genel Kurulu 2010/3-309 E., 2010/282 K.

KÖTÜNİYETLE TEMYİZ

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki “Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 8.Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 08.04.2008 gün ve 2007/215 E- 2008/323 K.sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin 15.07.2008 gün ve 2008/10526-13476 sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilerek dosya Hukuk Genel Kuruluna resen gönderilmiş; Hukuk Genel Kurulu’nun 03.02.2010 gün ve 2010/3-112 E. 2010/41 K. Sayılı ilamıyla “yapılacak işlem bulunmadığından dosyanın mahalline iadesine” karar verilmesi ve bu kararın taraflara tebliği üzerine davacı vekili hükmü temyize getirmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davacı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, tazminat istemine ilişkin olup; Sulh Hukuk Mahkemesince hükme bağlanmıştır.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve Özel Dairece bu kararın bozulması üzerine önceki kararda direnilmiştir.

24.02.2009 tarihli direnme kararı taraflara tebliğ edilmiş ve resen temyiz incelemesi için Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nun 03.02.2010 gün ve 2010/3-112 E. 2010/41 K. Sayılı ilamıyla “ Direnme kararları da diğer nihai kararlar gibi ancak taraflardan herhangi biri veya tamamı tarafından temyiz edilmesi halinde temyiz incelemesine konu olup; resen inceleme yapılması olanağı bulunmamaktadır. Direnme kararının temyiz edildiğine ilişkin herhangi bir dilekçeye ise dosya arasında rastlanmamıştır.

Bu nedenle, Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılacak işlem bulunmadığından dosyanın mahalline iadesi gerekir.” Gerekçesiyle yapılacak işlem bulunmayan dosyanın mahalline iadesine karar verilmiş; bu kararın taraflara tebliği üzerine davacı vekili hükmü temyiz etmiştir.

Bilindiği üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434 maddesinin 2. fıkrası gereğince temyiz isteği harca tabi ise harcın yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır. Sulh Hukuk Mahkemesince verilecek kararların temyiz süresi ise tebliğ tarihinden itibaren 8 gündür.

Somut olayda, mahkemenin 24.02.2009 tarihli kararı hükmü temyiz eden davacı vekiline 03.12.2009 tarihinde usulünce tebliğ edilmiş; 07.04.2010 havale, harç ve temyiz defterine kayıt tarihli dilekçeyle temyiz isteminde bulunmuştur.

Şu durumda temyiz için yasada öngörülen 8 günlük süreden sonra verilen temyiz dilekçesinin süre yönünden reddi gerekir.

S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin yasal süre geçtikten sonra verilen

temyiz dilekçesinin REDDİNE, istek halinde temyiz peşin harcının iadesine, 02.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA